JAAR 2015 – EERSTE HELFT 2016

BIJZONDERHEDEN IN DE FRIEZENKERK IN HET JAAR 2015 – EERSTE HELFT 2016
2015

Vooraf: in deze kroniek staan slechts de bijzondere feiten, die gebeurd zijn in het jaar 2015 en de eerste helft van 2016. Bedacht moet worden, dat het wekelijkse gebeuren van de Friezenkerk, - de zondagse Vieringen, grote feestdagen als Kerstmis en Pasen, het openhouden van de kerk, de gastvrijheid voor de pelgrims, de koren en groepen die komen, etc. etc., - niet in deze lijst vermeld worden. Het leeuwenaandeel van de aandacht van rector, diaken, bestuursleden en vrijwilligers gaat daar wel naar uit!

Zoals gebruikelijk was in januari (2015) uit Nederland in het kader van de Internationale Bidweek voor de Eenheid een protestantse geestelijk leidsman overgekomen om in samenwerking met de moderator van de Oecumenische Steungroep, pater Marc Lindeijer s.j., een programma te verzorgen. Dit jaar verwelkomden we Ds. Jan Oortgiesen, die vertelde over zijn ervaringen als mentor van predikanten. In een Woord- en Gebedsdienst ging hij voor op zaterdagavond 17 januari met als thema ‘Dorst’ (n.a.v. het verhaal van de Samaritaanse vrouw). Zondag was hij aanwezig in de Eucharistieviering, waarin het thema ‘Eenheid van de Christenen’ eveneens ter sprake kwam.

In deze periode geeft rector Brouwer aan, dat hij de dubbelfunctie, die hij heeft: biechtvader in de Santa Maria Maggiore en rector van de Friezenkerk meer en meer als belastend gaat ervaren. Hij geeft te kennen, dat hij het rectoraat wil overdragen aan een nieuwe rector. De vraag gaat naar de Nederlandse Bisschoppenconferentie, die een rector moet voordragen. Het Vicariaat (bisdom) Rome benoemt.

De website krijgt een nieuw jasje. De indeling wordt overzichtelijker en alles ziet er vriendelijker uit. Tevens wordt het een dubbele site in die zin, dat een klik links op de 1ste pagina doet uitkomen op de site van de Friezenkerk en alles wat in Rome gebeurt, een klik rechts op de 1ste pagina doet uitkomen op de site van de Vrienden van de Friezenkerk. Er komt een nieuw, gezamenlijk logo: nog altijd de toren van de kerk tegen de achtergrond van de koepel van de St. Pieter, maar meer gestileerd.

Dit voorjaar wordt begonnen met de laatste fase van de restauratie: het terras bij de toren op de eerste verdieping en het voorplein van de kerk. Met name het voorplein gaat er heel anders uit zien: er komen enkele bankjes en een fonteintje. Het vloerstenen krijgen een schoonmaakbeurt en worden hier en daar opnieuw gevoegd. Het onderste deel van het plein krijgt een sierbestrating van porfierplaten. Het plein ziet er weer perfect uit. De werkzaamheden strekken zich uit tot het einde van het jaar. De kroon op het werk wordt in mei 2016 toegevoegd: twee olijfboompjes in rode pot, geschenk van Jozef van Ardenne, geschonken vlak voor zijn dood op 21 mei 2016, blijvende herinnering aan de man, die van 2008-2011 het voortouw nam van de restauratie van de kerk.

In de H. Trapkapel staat een getrouwe replica van het beeld van Onze Lieve-Vrouw van Sevenwouden. Mgr. Muskens liet het indertijd vervaardigen. Deze beeltenis is te beschouwen als de ‘Friese Madonna’.  Het origineel (eind XIII-de eeuw!) staat in de Franciscuskerk in Bolsward. Zo is er een band geschapen tussen Bolsward en de Friezenkerk. Op zondag 17 mei was rector Brouwer dan ook aanwezig in Bolsward om daar het 500-jarig feest van de verering van Maria van Sevenwouden met H. Mis en processie mee te vieren en de Friezenkerk te vertegenwoordigen. Aan het begin van de Viering overhandigde hij als geschenk uit Rome een blauw sierkleed, gemaakt in opdracht van de Oecumenische Steungroep van de Friezenkerk. Het siert nu de troon van de beeltenis.

De trip van de vrijwilligers 2015 gaat naar Subiaco, waar beide Benedictijnenkloosters worden bezocht.  Een sponsor heeft de busreis mogelijk gemaakt. Dank wordt met dit jaarlijkse ‘uitje’ uitgedrukt voor alle inspanningen van de vrijwilligers, zonder wie de activiteiten in de Friezenkerk, m.n. zondagse Viering en doordeweekse kerkopening, niet goed zouden verlopen.

Op 29 juni, het feest van de HH. Petrus en Paulus (in Rome een verplichte feestdag en vrije dag) vindt de Eerste Communie plaats van 6 kinderen. Nimmer was het aantal zo groot. Ze werden door zr. Maria ter Nood voorbereid. Daarna zijn alle deelnemende families naar een restaurant gegaan om gezamenlijk het feest met een maaltijd voort te zetten.

De laatste zondag van september 2015 is er een T.V. Mis. In deze Viering gaat Mons. Matteo Zuppi voor, de hulpbisschop in Rome voor het centrum van de stad. De Friezenkerk valt onder deze hulpbisschop. Hij is een inspirerende mens, voortgekomen uit de St. Egidio-beweging. Door Nederlandse ondertiteling is hetgeen hij zegt, te volgen. We vieren het feest van St. Michaël, hoofdpatroon van de kerk. Korte tijd daarna wordt bekend, dat hij door paus Franciscus tot aartsbisschop van Bologna is benoemd. Node zien we hem uit Rome vertrekken!

2016

Voor de Internationale Bidweek was Bram Schriever uit Amsterdam uitgenodigd. Hij vertelt over zijn pastorale ervaringen. Het wordt een geanimeerd gesprek. Zaterdagavond gaat hij voor in een Dienst van Woord en Gebed. In de zondagse Eucharistieviering gaat de moderator van de oecumenische Steungroep, pater Marc Lindeijer, voor.

Op 28 januari is het 875 jaar geleden, dat de Friezenkerk werd geconsacreerd. Deze gedachtenis is aanleiding om de Nederlandse priesters en priesterstudenten in Rome bijeen te roepen. Dit was in vele jaren niet meer gebeurd. In de kerk wordt het middaggebed van het feest van Kerkwijding gebeden, waarna het gezelschap op gezellige wijze bijeenkomt voor de middagmaaltijd.

Een tweede oecumenische gebeuren dit jaar is de wandeling op 5 mei ((Hemelvaart) door de tuin van de paters Jezuïeten aan de Borgo Santo Spirito. Pater Marc leidt deze wandeling met telkens gebedsmomenten. Speciale aandacht wordt besteed aan Leideke Galema, Vrouwe van Bethanië, die in december 2015 op 97-jarige leeftijd is overleden. Vele jaren behartigde zij de oecumene in Rome. Talloze niet-katholieke gasten heeft zij in de tweede helft van de 20ste eeuw met huisgenote Jozefa Koet Rome laten zien. Vlak voordat zij kort na 2000 terugging naar Nederland stond zij aan de wieg van de Oecumenische Steungroep van de Friezenkerk. Zij ruste in vrede.
De Steungroep en heel de gemeenschap van de Friezenkerk zien node pater Marc Lindeijer uit Rome vertrekken. Op velerlei manieren konden we rekenen op zijn steun in bestuur, liturgie en oecumene. Op 26 juni nemen we afscheid van hem, waarna hij al snel vertrekt naar Leuven (B) om zijn nieuwe taken in Nederland en België op zich te nemen.

Zondag 8 mei 2016 is een grote pelgrimsgroep uit de H. Ludgerparochie te Lichtenvoorde op bezoek. Zij brengen een Ludgerbeeldje mee om in de Friezenkerk op te stellen. Het was kardinaal Eijk die ooit eens zei: als er een Heilige in Friezenkerk moet komen is het de H. Ludger ( ca. 742-809), de eerste missionaris, die zelf van Friese afkomst was. Het beeld werd geschonken door het echtpaar de Wit uit Uelsen in Duitsland, uit dankbaarheid na een gebedsverhoring. Het krijgt een plaats inde buurt van de gedenksteen van Mgr. Muskens.

Zaterdag 28 mei 2016 gaat het “Vrijwilligersuitje” naar het Heiligdom Divino Amore. Het ligt 25 kilometers buiten Rome, een geliefde plaats voor vele Romeinen om naar te pelgrimeren en te bidden.
Er is een ‘Porta Santa’. Zingend trekken we er doorheen. Na de H. Mis in het Seminarie van het Heiligdom krijgen we een rondleiding. Helaas waren we te laat om het kleine museum binnen te gaan. Toch kregen enkelen nog de kans om daar de fiets van Eddie Merckx te bewonderen, die de pedaalheld ooit geschonken heeft uit dankbaarheid aan het Heiligdom. Met een middagmaal werd het bezoek afgesloten.
Verderop in de middag worden we gastvrij ontvangen ten huize van Gerda Verburg. Zij en Willy Westerlaken nemen na 5 jaar afscheid van Rome. Ze hebben onze Friezenkerk trouw bezocht en altijd een warm hart toegedragen.

Afdrukken E-mail