Hoogfeest van Kerstmis 2017 - Nachtmis

 Nachtmis 2016   Zalig

Kerstmis
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.H. Joost Baneke uit Zutphen - Gelderland 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Yvonne Lommers uit Ede - Gelderland
Tweede lezing: Dimphy Dackers uit Breda - Noord Brabant
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 
Zangers: Zr. Elly van Dijk FDNSC, Jacob Winter, Joost Groenewegen
Wilfred Kemp uit Amsterdam - Noord Holland 

Intrede:  

img002
img001
Intredezang:  Wij komen tezamen onder 't sterren blinken, ...

Welkom en Inleiding: klik op de balk voor de volledige tekst...Kyrie

Gloriazang: Hoor de Engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer. ...

Gebed – Dienst van het Woord
img008


Eerste lezing: 
Uit de profeet Jesaja 9,1-6
img009Het volk dat in het donker wandelt
ziet een groot licht;
een licht straalt over hen
die wonen in het land van doodse duisternis.
Gij hebt hun blijdschap vermeerderd,
hun vreugde vergroot.
Voor uw aanschijn zijn zij vol vreugde,
een vreugde als die om de oogst,
als die van mensen die jubelen
bij het verdelen van de buit.
Want het juk dat zwaar op het volk drukte,
de stang op hun schouders,
en de stok van hun drijvers,
Gij hebt ze stuk gebroken als op de dag van Midjan.
Want een Kind is ons geboren,
een Zoon werd ons geschonken;
Hem wordt de macht op de schouders gelegd
en men noemt Hem:
Wonderbare Raadsman,
Goddelijke held,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.
Een grote macht en een onbeperkte welvaart
zullen toevallen aan Davids troon
en aan zijn koninkrijk,
zodat het gegrondvest zal zijn
en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid,
van nu af tot in eeuwigheid.
De ijver van de HEER der hemelse machten brengt het tot stand.

Tussenpsalm: Psalm 98

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus 2,11-14
img010Dierbare,

de genade van God,
bron van heil voor alle mensen,
is op aarde verschenen.
Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken
en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de openbaring van de heerlijkheid
van onze grote God en Heiland Christus Jezus.
Hij heeft zichzelf voor ons gegeven
om ons van alle ongerechtigheid te verlossen
en ons te maken tot zijn eigen volk,
gereinigd van zonde,
vol ijver voor alle goeds.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img011De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie:
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

img012
Evangelie: 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 2,1-14

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus,
dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk.
Deze volkstelling vond plaats
eer Quirinius landvoogd van Syrië was.
Allen gingen op reis,
ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven.
Ook Jozef trok op
en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David,
ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret,
naar Judea: naar de stad van David, Betlehem geheten,
om zich te laten inschrijven,
samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was.
Terwijl zij daar verbleven
brak het uur aan waarop zij moeder zou worden;
zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe,
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
In de omgeving bevonden zich herders
die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten.
Plotseling stond een engel des Heren voor hen
en zij werden omstraald door de glorie des Heren
zodat zij door grote vrees werden bevangen.
Maar de engel sprak tot hen:
“Vreest niet, want zie,
ik verkondig u een vreugdevolle boodschap
die bestemd is voor heel het volk.
Heden is u een Redder geboren,
Christus de Heer,
in de stad van David.
En dit zal voor u een teken zijn:
gij zult het pasgeboren kind vinden
in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.”
Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare;
zij verheerlijkten God met de woorden:
"Eer aan God in den hoge
en op aarde vrede onder de mensen
in wie Hij welbehagen heeft.”

Acclamatie ná het Evangelie:
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. ...

Verkondiging:
img013
Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img003img004
img006img007

Voorbeden:

img015Celebrant: Vader, wij vieren de geboorte van Uw Zoon, door Hem bidden wij tot U ...

Lector: God, doe onze paus en bisschoppen delen in het leven van het kind in de kribbe, dat hun verkondiging transparant en oprecht mag zijn, vrij van persoonlijke belangen en visies.
Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Lector: God, geef dat de gelovigen in de ontmoeting met het kind in de kribbe oog krijgen voor Uw menslievendheid, dat zij groeien in wederliefde naar U en naar al hun broeders en zusters.
Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Lector: God, moge de armoede van het kind in de kribbe hen die in de dienst staan van de leiding aanzetten tot een eenvoudig leven. Dat zij bereid zijn hun overvloed te delen met de armen, dichtbij en ver weg.
Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Lector: God, troost de zieken en de stervenden, de eenzamen en verwarde mensen door het komen van het kind in de kribbe, Jezus komt als eerste voor hen.
Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Lector: in deze Nacht bidden wij voor alle overledenen die in onze kerk op een speciale manier zijn toevertrouwd aan Maria.
Bidden wij zo voor Thea de Wit - Gielen, die overleden is en dat God haar leven geeft en haar man steunt.
Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Lector: God, geef steeds meer geloof, geef een steeds sterkere hoop en geef een steeds oprechtere liefde aan de geloofsgemeenschap rond de Friezenkerk, opdat zij sterk staat in de opdracht om een pelgrimskerk te zijn dicht bij Petrus.
Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Celebrant: Vader geholpen door de heilige Geest brengen wij onze gebeden tot bij U, wij vragen U: wil ze op voorspraak van Maria en Jozef verhoren door Christus onze Heer. Amen

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: De herdertjes lagen bij nachten. ...

Het grote Dankgebed:
img016

Priester. Dominus vobiscum.
Priester. Sursum corda.
Priester. Gratias agamus Domino Deo nostro.
Allen: Et cum spiritu tuo.
Allen: Habemus ad Dominum.
Allen: Dignum et iustum est.
Priester. Vere dignum et justum est……  

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Nu zijt wellekome Jezus, Lieve Heer, Gij komt van alzo hoge, van alzo veer, ...

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img017
Lam Gods
Communie

Communiezang: Stille Nacht, heilige Nacht. ...
en
Er is een roos ontsprongen uit ene wortelstam, ...

Dank voor uw aanwezigheid in de kerk of op de website
Dank aan allen die hebben bijgedragen
aan de goede verzorging van deze
Kerstviering en versiering van de kerk.

Slotgebed en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img018

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Yvonne Winter en Teresa Murkens
In 't winkeltje:  Antonio Schras 
img005

img019
img020
img021
img022
img023
img024
img025
img026
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail

Archief 2019