Hoogfeest van Kerstmis 2017 - Dagmis

 stal   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.H. Joost Baneke uit Zutphen - Gelderland 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Dinie Helleman uit Kwintsheul - Zuid Holland
Tweede lezing: Hans Wopereis uit Empe - Gelderland
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. Joost Groenewegen 
Zangers: Zr. Elly van Dijk FDNSC, E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C., Jacob Winter 

Intrede:  
img001
Intredezang:   Wij komen tezamen onder 't sterren blinken, ...
img024
Welkom en Inleiding  
img004
Klik op de balk voor de volledige tekst ...


Kyrie
Gloriazang: Hoor de Engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer. ...

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja 52, 7-10
img009
Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode,
die vrede meldt,
goed nieuws verkondigt,
die heil komt melden,
die zegt tot Sion: Uw God regeert!
Hoort!
Uw torenwachters verheffen hun stem,
zij jubelen tegelijk,
want zij zien, oog in oog,
de terugkeer van de Heer naar Sion.
Barst los in jubel allen samen,
puinen van Jeruzalem,
want de Heer heeft zijn volk getroost;
Hij heeft Jeruzalem verlost.
De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot
voor de ogen van alle volkeren;
en alle grenzen der aarde
hebben het heil van onze God aanschouwd.

Tussenpsalm: Psalm 98

Tweede lezing: Begin van de brief aan de Hebreeën 1,1-6
img011
Uit de brief aan de Hebreeën.
Broeders en zusters,
Nadat God eertijds
vele malen en op velerlei wijzen
tot onze vaderen gesproken had door de profeten,
heeft Hij nu, op het einde der tijden,
tot ons gesproken tot de Zoon,
die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat
en door wie Hij het heelal heeft geschapen.
Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid
en het evenbeeld van zijn wezen.
Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord.
En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken,
heeft Hij
zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den hoge,
ver verheven boven de engelen,
zoals Hij hen ook overtreft
in de waardigheid, die zijn deel is geworden.
Heeft God ooit tot een engel gezegd:
“Gij zijt mijn Zoon;
Ik heb u heden verwekt?” Of:
“Ik zal een Vader voor hem zijn en Hij zal mijn zoon zijn?”
Wanneer Hij evenwel
de Eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt zegt Hij:
“Alle engelen Gods moeten Hem hulde brengen.”

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img012De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie:
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 1, 1-18

In het begin was het Woord
en het Woord was bij God
en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alles is door Hem geworden
en zonder Hem is niets geworden
van wat geworden is.
In Hem was leven
en dat leven was het licht der mensen.
En het licht schijnt in de duisternis,
maar de duisternis nam het niet aan.

Er trad een mens op, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
Niet hij was het Licht,
maar hij moest getuigen van het Licht.

Het ware Licht,
dat iedere mens verlicht
kwam in de wereld.
Hij was in de wereld;
de wereld was door Hem geworden
en toch erkende de wereld Hem niet.
Hij kwam in het zijne,
maar de zijnen aanvaardden Hem niet.

Aan allen echter, die Hem wel aanvaardden,
aan hen, die in zijn Naam geloven,
gaf Hij het vermogen
kinderen van God te worden.
Zij zijn niet uit bloed,
noch uit begeerte van het vlees
of de wil van een man,
maar uit God geboren.
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
zulk een heerlijkheid
als de Eniggeborene van de Vader ontvangt,
vol genade en waarheid.

Wij hebben Johannes’ getuigenis over Hem toen hij uitriep:
“Deze was het van wie ik zei:
Hij die achter mij komt is vóór mij,
want Hij was eerder dan ik.”
Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen;
genade op genade.
Werd de wet door Mozes gegeven,
de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus.
Niemand heeft ooit God gezien;
de Eniggeboren God,
die in de schoot des Vaders is,
Hij heeft Hem doen kennen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

img014img015
img016img017Acclamatie ná het Evangelie:

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. ...

Verkondiging: door E.H. Joost Baneke
Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img018
Voorbeden:

img020Celebrant: Vader, wij vieren de geboorte van Uw Zoon, door Hem bidden wij tot U.

Lector: God, doe onze Paus en bisschoppen delen in het leven van het kind in kribbe, dat hun verkondiging transparant en oprecht mag zijn, vrij van persoonlijke belangen en visies.
Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Lector: God, geef dat de gelovigen in de ontmoeting met het kind in de kribbe oog krijgen voor Uw menslievendheid, dat zij groeien in wederliefde naar U en naar al hun broeders en zusters.
Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Lector: God, moge de armoede van het kind in de kribbe hen die in de dienst staan van de leiding aanzetten tot een eenvoudig leven. Dat zij bereid zijn hun overvloed te delen met de armen, dichtbij en ver weg.
Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Lector: God, troost de zieken en de stervenden, de eenzame en verwarde mensen door het komen van het kind in de kribbe, Jezus komt als eerste voor hen.
Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Lector: Bidden wij voor Thea de Wit - Gielen, die overleden is en dat God haar leven geeft en haar man steunt.
Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Lector: God, geef steeds meer geloof, geef een steeds sterkere hoop en geef een steeds oprechtere liefde aan de geloofsgemeenschap rond de Friezenkerk, opdat zij sterk staan in de opdracht om een pelgrimskerk te zijn dicht bij Petrus.
Laat ons zingend bidden: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

Celebrant: Vader geholpen door de heilige Geest brengen wij onze gebeden tot bij U, wij vragen U wil ze op voorspraak van Maria en Jozef verhoren door Christus onze Heer. Amen.
img019
Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: De herdertjes lagen bij nachten.

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Onze Vader
img023
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
Lam Gods
Communie

Communiezang: Stille Nacht, heilige Nacht. ...
en
Er is een roos ontsprongen uit ene wortelstam, ...

Dank voor uw aanwezigheid in de kerk of op de website
Dank aan allen die hebben bijgedragen
aan de goede verzorging van deze
Kerstviering en versiering van de kerk.

Slotgebed
img025
Wegzending en Zegen
img026
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.


Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Yvonne Winter en Teresa Murkens 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img027
Antonio 2016
img028
img029
img030
img031
img032
img033
img034
img035
img036
img037
img038

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Afdrukken E-mail

Archief 2019