31 december - Feest van de heilige Familie

Kees van Duin2   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door: Diaken Kees van Duin

Klik hier voor meer informatie. . . . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk
Diaken: E.H. Kees van Duin
Acoliet: Antonio Schras
Lectoren: Eerste Lezing: Linda Langeslag
Tweede Lezing: Anton Lamers uit Duiven - Gelderland
Voorbeden: Diaken Kees van Duin
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C.
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc en E.P. Tiemen Brouwer O.P.

Intrede:  

Intredezang:   Wij komen tezamen onder 't sterren-blinken. ...

img001Welkom en Inleiding   Klik op de balk voor de gesproken tekst van de inleiding ...

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het boek Ecclesiasticus 3, 3-7. 14-17a
img003De heer heeft een vader aangesteld over de kinderen;
en de moeder recht gegeven over haar zonen.
Wie zijn vader eerbiedigt krijgt vergiffenis van zonden
en als iemand die schatten verzamelt
is hij die zijn moeder eert.
Wie zijn vader eert, beleeft vreugde aan zijn kinderen,
en wanneer hij bidt wordt hij verhoord.
Wie zijn vader eert zal een lang leven genieten
en wie zijn vader gehoorzaamt
verkwikt het hart van zijn moeder.
Wie de Heer vreest, eert zijn ouders
en zal zijn meesters
dienen die hem hadden voortgebracht.
Medelijden met uw vader zal niet worden vergeten,
anders dan de zonden bouwt zij uw huis op.
Op de dag dat gij in nood zijt wordt aan u gedacht;
als sneeuw voor de zon smelten uw zonden weg.
Als een godslasteraar is hij die zijn vader in de steek laat,
en door de Heer vervloekt is hij die zijn moeder verbittert.
Kind, als gij iets doet, doe het dan deemoedig.

Tussenzang:
img002
Refrein: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.
Voorzang:
1. In de beginne was het Woord, en in Hem was alle leven,
en dat leven was het licht der mensen.  Refrein:
2. Het Woord is vlees geworden, het heeft in ons midden gewoond,
een mens in de handen van mensen.  Refrein:
3. Niemand heeft ooit God gezien, maar wij mochten zijn glorie aanschouwen,
Jezus, de Zoon van de levende God.  Refrein:

Tweede lezing:  Uit de brief van de H. Apostel Paulus aan de christenen van Kolosse 3, 12-21

Broeders en zusters,
img004Bekleed u dan,
als Gods heilige en geliefde uitverkorenen
met tedere ontferming, goedheid, deemoed,
zachtheid en geduld.
Verdraagt elkander
en vegeeft elkander als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft
zo moet ook gij vergeven.
Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid.
En laat de vrede van Christen heersen in uw hart;
daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van één lichaam.
En weest dankbaar.
Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen.
Leert en vermaant elkander met alle wijsheid.
Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen,
hymnen en liederen,
ingegeven door de Geest.
En al wat gij doet in woord of werk
doet alles in de naam van Jezus de Heer,
God de Vader dankend door Hem.
Vrouwen, weest u man onderdanig,
zoals het Christenen betaamt.
Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet humeurig tegen haar.
Kinderen gehoorzaamt uw ouders in alles,
want dit is de Heer welgevallig.
Vaders, tergt uw kinderen niet,
opdat zij de moed niet verliezen.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie
Refrein: Halleluja, halleluja,
Voorzang: Ik verkondig U een tijding van vreugde:
heden is U een Redder geboren, Christus de Heer.  Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 2, 22-40
img005Toen de tijd aanbrak
waarop Maria en het kind volgens de wet van Mozes
gereinigd moesten worden,
brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem
om Hem aan de Heer op te dragen,
volgens het voorschrift van de Wet des Heren:
elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht
moet aan de Heer worden toe geheiligd,
en om volgens de bepaling van de Wet des Heren
een offer te brengen,
namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven.
Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon,
een wetgetrouw en vroom man
die Israëls vertroosting verwachtte,
en de heilige Geest rustte op hem.
Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest
dat de dood hem niet zou treffen
voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd.
Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen.
Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten
Om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen,
nam ook hij het kind in zijn armen
en verkondigde Gods lof met de woorden:
"Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan:
mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd
dat Gij voor alle volken hebt bereid;
een licht dat voor de heidenen straalt,
een glorie voor uw volk Israël."
Zijn vader en moeder stonden verbaasd
over wat van Hem gezegd werd.
Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit
en hij zei tot Maria, zijn moeder:
"Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël,
tot een teken dat weersproken wordt,
opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden;
en uw eigen ziel zal met een zwaar worden doorboord."
Er was ook een profetes, Hanna,
een dochter van Fanuël, uit de stam van Aser.
Zij was hoogbejaard
en na haar jeugd had zij zeven jaren met haar man geleefd.
Nu was zij een weduwe van vierentachtig jaar.
Zij verbleef voortdurend in de tempel
en diende God dag en nacht door vasten en gebed.
Op dit ogenblik kwam zij naderbij,
dankte God en sprak over het kind tot allen
die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.
Toen zij alle voorschriften van de Wet des Heren vervuld hadden
keerden zij naar Galilea, naar hun stad Nazareth terug.
Het kind groeide op en nam toe in krachten;
het werd vervuld van wijsheid
en de genade Gods rustte op Hem.

Acclamatie ná het Evangelie:
Voorzang: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
Allen: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.

Preek:
img006
Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

Voorbeden:
Celebrant: Bidden wij vandaag als een familie tot God, ons aller Vader:

Diaken: voor de Kerk van Christus, dat zij uitgroeit tot een grote familie, waar liefde en eerbied voor ieders verantwoordelijkheid de band is die verenigt.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Diaken: voor onze vaders en moeders, dat zij in moeilijke tijden niet ontmoedigd worden, maar inzien dat hun belangeloze liefde borg staat voor een goede opvoeding van hun kinderen.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Diaken: voor de jongeren, dat zij beseffen dat zij hun toekomst, met Gods hulp, zelf moeten maken in echte vrijheid en verantwoordelijkheid.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U..

Diaken: voor allen die lijden in hun familie, aan een huwelijk dat is vast gelopen, dat zij zich in de kring van de mensen om hen heen en in de familie van de Kerk gesterkt weten en gelukkig zijn.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Diaken: voor onze overleden familieleden, in het bijzonder voor Thea de Wit-Gielen, waarvoor deze mis wordt opgedragen.
Laat ons zingend bidden: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.

Celebrant: Goede Vader, dit zijn onze beden. Zij zijn de uitdrukking van ons streven naar een betere wereld waar het goed is om te leven, wil ze op voorspraak van de H. Familie verhoren, door Christus onze Heer.
Amen

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Kom tot ons, de wereld wacht. ...

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img007

Lam Gods
Communie

Communiezang: Nu zijt wellekome Jesu. lieve Heer, ...

Slotgebed

Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.
bluebar

Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Linda Langeslag 
In 't winkeltje:  Antonio  Schras

img008
img009
img010
img011
img012
img013
Foto's:  Hennie Schep


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2Afdrukken E-mail

Archief 2019