25 december - Geboorte van onze Heer Jezus Christus

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img001
img002
img003
img004bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: Z.E.H. Mgr. Karel Kasteel uit Vaticaan-stad 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Arend-Jan Smits uit Bodegraven - Zuid-Holland
Tweede lezing: Kirsten Kristiansen
Voorbeden: Teresa Murkens 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc, Jacob Winter en E.P. Tiemen Brouwer, O.P. 

Intrede:  
img005
Intredezang:  Wij komen tezamen onder 't sterren blinken. ...

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...

img006 img007

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit de profeet jesaja 52,7-10
img008Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode,
die vrede meldt,
goed nieuws verkondigt,
die heil komt melden,
die zegt tot Sion: Uw God regeert!
Hoort!
Uw torenwachters verheffen hun stem,
zij jubelen tegelijk
want zij zien, oog in oog,
de terugkeer van de HEER naar Sion.
Barst los in jubel, allen samen,
puinen van Jeruzalem,
want de HEER heeft zijn volk getroost;
Hij heeft Jeruzalem verlost.
De HEER heeft zijn heilige arm ontbloot
voor de ogen van alle volkeren;
en alle grenzen der aarde
hebben het heil van onze God aanschouwd.

img009
Psalm na de Eerste Lezing Psalm 98
img010Refrein: Licht straal heden over ons: de Heer is geboren.

Tweede lezing:  Uit de brief aan de hebreeën 1,1-6
img011
Broeders en zusters,

Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen
tot onze vaderen gesproken had door de profeten,
heeft Hij nu, op het einde der tijden,
tot ons gesproken door de Zoon,
die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat
en door wie Hij het heelal heeft geschapen.
Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid
en het evenbeeld van zijn wezen.
Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord.
En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken
heeft Hij
zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den hoge,
ver verheven boven de engelen,
zoals Hij hen ook overtreft
in de waardigheid die zijn deel is geworden.
Heeft God ooit tot een engel gezegd:
“Gij zijt mijn Zoon;
Ik heb U heden verwekt?” Of:
“Ik zal een vader voor Hem zijn en Hij zal mijn zoon zijn?”
Wanneer Hij evenwel
de Eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij:
“Alle engelen Gods moeten Hem hulde brengen.”

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
img012De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Alleluiazang 
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Voorzang: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.

img013
Kerstevangelie: Begin van het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes 1,1-18

In het begin was het Woord
en het Woord was bij God
en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alles is door Hem geworden
en zonder Hem is niets geworden
van wat geworden is.
In Hem was leven
en dat leven was het licht der mensen.
En het licht schijnt in de duisternis
maar de duisternis nam het niet aan.

Er trad een mens op, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
Niet hij was het licht
maar hij moest getuigen van het Licht.

Het ware Licht
dat iedere mens verlicht
kwam in de wereld.
Hij was in de wereld;
de wereld was door Hem geworden,
en toch erkende de wereld Hem niet.
Hij kwam in het zijne,
maar de zijnen aanvaardden Hem niet.
Aan allen echter die Hem wél aanvaardden,
aan hen die in zijn Naam geloven,
gaf Hij het vermogen
kinderen van God te worden.
Zij zijn niet uit bloed
noch uit begeerte van het vlees
of de wil van een man,
maar uit God geboren.
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
zulk een heerlijkheid
als de Eniggeborene van de Vader ontvangt,
vol genade en waarheid.

Wij hebben Johannes’ getuigenis over Hem toen hij uitriep:
“Deze was het van wie ik zei:
Hij die achter mij komt is vóór mij,
want Hij was eerder dan ik.”
Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen;
genade op genade.
Werd de Wet door Mozes gegeven,
de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus.
Niemand heeft ooit God gezien;
de Eniggeboren God
die in de schoot van de Vader is,
Hij heeft Hem doen kennen.
img014
Acclamatie ná het Evangelie:
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen roept op aarde vrede uit. ...

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img016
Geloofsbelijdenis:

img017 img018

Voorbeden:
Celebrant: Vader, wij vieren de geboorte van Uw Zoon, door Hem bidden wij tot U.

img019
Lector: God, doe onze paus en bisschoppen delen in het leven van het kind in de kribbe; dat hun verkondiging transparant en oprecht mag zijn, vrij van persoonlijke belangen en visies;
Allen: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God

Lector: God, geef dat de gelovigen in de ontmoeting met het Kind in de kribbe oog krijgen voor Uw menslievendheid, dat zij groeien in wederliefde naar U en naar al hun broeders en zusters;
Allen: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God

Lector: God, moge de armoede van het Kind in de kribbe hen die in de dienst staan van de leiding aanzetten tot een eenvoudig leven. Dat zij bereid zijn hun overvloed te delen met de armen, dichtbij en ver weg;
Allen: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God

Lector: God, troost de zieken en de stervenden, de eenzame en verwarde mensen door het komen van het Kind in de kribbe, dat zij inzien dat Jezus als eerste voor hen komt;
Allen: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God

Lector: God, geef steeds meer geloof, geef een steeds sterkere hoop en geef een steeds oprechtere liefde aan de geloofsgemeenschap rond de Friezenkerk, opdat zij sterk staan in de opdracht om een pelgrimskerk te zijn dicht bij Petrus;
Allen: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God

Lector: Deze H. Mis dragen wij op voor Helene van Reisen en laten wij voor haar bidden.
Allen: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God

Celebrant: Vader geholpen door de heilige Geest brengen wij onze gebeden tot bij U, wij vragen U wil ze op voorspraak van Maria en Jozef verhoren door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

img020 img021

Offerandezang: De herdertjes lagen bij nachten, ...

Eucharistisch gebed
img022
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader

img024 img025

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img026
Lam Gods
Communie

Communiezang:  Stille nacht, Heilige nacht, ...
Er is een roos ontsprongen uit ene wortelstam, ...

img027
img028

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...
img029

Wegzending en Zegen
img030
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img031

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering
img023

Vandaag bij de koffie:    Yvonne Winter en Teresa Murkens
Bezetting Winkeltje:    Antonio Schras

img032

img033

img034


Foto's:  Teresa MurkensOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)