18 februari - 1ste Zondag van de Vasten

 Rene   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door: René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img001
img002bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.H. Roderick van Attekum - Maastricht, Limburg
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Joost van Neer - Helmond, Noord-Brabant
Tweede lezing: Chris Visscher - Mook, Limburg
Voorbeden: Jan Hurkmans - Hamont-Achel, België
Organist. Sander Evers 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc, Jacob Winter, E.P. Piet Cuijpers SDS en Carine Woltring - Haarlem, Noord-Holland

Intrede:  
img003
Openingszang:
Door de wereld gaat een woord. ...

Welkom en Inleiding  
img005


Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het boek Genesis 9,8-15
img006Dit zei God tot Noach en zijn zonen:
“Nu ga Ik mijn verbond aan met u en met uw nageslacht,
en met alle levende wezens die bij u zijn,
met de vogels en de viervoetige dieren,
met alle dieren van de aarde die bij u zijn,
met al wat uit de ark is gekomen,
al het gedierte van de aarde.
Ik ga met u een verbond aan
dat nooit meer enig levend wezen
door het water van de vloed zal worden uitgeroeid
en dat er zich nooit meer
een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.”
En God zei:
“Dit is het teken van het verbond
dat Ik instel tussen Mij en u
en alle levende wezens die bij u zijn,
voor alle geslachten.
Ik zet mijn boog in de wolken;
die zal het teken zijn van het verbond
tussen Mij en de aarde.
Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak
en de boog in de wolken zichtbaar wordt,
dan zal Ik denken aan het verbond
tussen Mij en u en alle levende wezens,
alles wat leven heeft.
De wateren zullen nooit meer zwellen
tot een vloed om al wat leeft te verdelgen.” 

Psalm na de Eerste Lezing   Psalm 25
Refrein: Tot U in den hoge richt ik mijn geest, tot U, Heer mijn God.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 3,18-22
img007Broeders en zusters,

Christus is
eens voor al
gestorven voor de zonden
– de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen –
om ons tot God te brengen.
Gedood naar het vlees
werd Hij ten leven gewekt naar de geest.
Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker,
die eertijds, in de dagen dat Noach de ark bouwde,
weerspannig waren geweest,
terwijl God in zijn lankmoedigheid geduld oefende.
In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan acht personen
behouden te midden van het water.
Dit was een voorafbeelding van het doopwater
waardoor gij nu gered wordt.
De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid
maar de verbintenis met God van een goed geweten,
krachtens de opstanding van Jezus Christus
die ten hemel gevaren zetelt aan Gods rechterhand,
nadat engelen en machten en krachten
aan Hem onderworpen zijn.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie
Refrein: Halleluja, halleluja!
Voorzang: Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van ieder woord dat komt uit de mond van God.  Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 1,12-15
img008
In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn.
Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door,
terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld.
Hij verbleef bij de wilde dieren
en de engelen bewezen Hem hun diensten.
Nadat Johannes was gevangen genomen
ging Jezus naar Galilea
en verkondigde Gods Blijde Boodschap.
Hij zei:
“De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” 

Acclamatie ná het Evangelie:
Uw woord is waarheid, Heer.
Uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil.
Wie zal ons leiden.

Preek: 
img009Klik hier voor de volledige tekst van de preek... Door een technische storing is dit een samenvatting van de preek...

Voorbeden: 
img010Celebrant: bidden wij tot God onze Vader, die ons oproept tot geloof en bekering:

Lector: Voor de kerkgemeenschap, dat die mag groeien in eensgezindheid en onderlinge liefde.
Laat ons zingend bidden: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Voor alle mensen die eens voor Christus gekozen hebben, dat zij trouw blijven aan deze keuze en dat zij zich niet enkel laten leiden door de uiterlijke schijn en de pracht van voorbijgaande waarden.
Laat ons zingend bidden: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Voor de kinderen die pas geboren zijn en die het H. Doopsel zullen ontvangen; voor de kinderen die toeleven naar de eerste H. Communie; voor de jongeren die toeleven naar het ontvangen van het H. Vormsel; voor jongeren die samen gaan leven dat zij zich openen voor het Sacrament van het Huwelijk; voor allen die staan voor grote beslissingen in hun leven; voor allen voor wie het moeilijk is te leven… dat zij Gods goedheid en leiding mogen ervaren.
Laat ons zingend bidden: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Voor de zieken, voor Adriano; en voor alle mensen in nood.
Laat ons zingend bidden: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Voor de overledenen, voor pater Groenen, voor hem en voor zijn levende en overleden familieleden dragen wij deze H. Mis op.
Laat ons zingend bidden: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Voor ons hier samen, dat het gebed en de deelname aan de communie ons de kracht geven deze week, meer dan anders te leven als christenen.
Laat ons zingend bidden: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Celebrant: Heer onze God, in uw goedheid en mildheid wijst Gij zondaars de weg en leert Gij de eenvoudige wat hij moet doen. Schenk ons de eenvoud van hart en het besef dat wij bekering nodig hebben. Dat vragen wij U op voorspraak van Maria door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie
De Altaartafel wordt gereed gemaakt
img012

img012
Offerandezang:
Zo spreekt de Heer, die ons geschapen heeft. ...

Eucharistisch gebed
img013
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img016
Lam Gods
Communie

Communiezang: Hoort hoe God met mensen omgaat. ...
img004
Slotgebed

Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img017

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Henrica van Velzen en Kirsten Kristiansen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img018
Antonio 2016
img019
img020
img021
img022
Foto's:  Hennie Schep

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)