25 februari - 2de Zondag van de Vasten

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Hans Hoogeveen
Tweede lezing: Bart van Empel uit Utrecht - Utrecht
Voorbeden: Teresa Murkens 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc., E.P. Piet Cuijpers S.D.S., Jacob Winter,
Gerda Klink uit Hoornaar - Zuid-Holland en Corina Woltring 

Intrede:  
img002
Intredezang:  Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd.

Welkom en Inleiding  
img003img004

Kyrie

Gebed – Dienst van het Woord
img005

Eerste lezing:
  Uit het boek Genesis 22,1-2.9a.10-13.15-18
img006In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde.
Hij zei tot hem:
“Abraham.”
En hij antwoordde:
“Hier ben ik.”
Hij zei:
“Ga met Isaak,
uw enige zoon, die gij liefhebt,
naar het land van de Moria
en draag hem daar op de berg die Ik u zal aanwijzen
als brandoffer op.”
Toen zij de plaats bereikt hadden die God hun had aangewezen
bouwde Abraham daar een altaar,
stapelde er het hout op,
bond zijn zoon Isaäk vast en legde hem op het altaar,
boven op het hout.
Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes
om daarmee zijn zoon de keel af te snijden,
riep de engel van de HEER hem vanuit de hemel toe:
“Abraham, Abraham!”
En hij antwoordde:
“Hier ben ik.”
Hij zei:
“Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets!
Ik weet nu dat gij God vreest
want gij hebt Mij uw enige zoon niet willen onthouden.”
Abraham keek om zich heen
en bemerkte een ram, die met zijn horens in het struikgewas vastzat.
Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op,
in plaats van zijn zoon.
Toen riep de engel van de HEER
voor de tweede maal uit de hemel
tot Abraham
en zei:
“Bij Mijzelf heb Ik gezworen
– spreekt de Heer –
omdat gij dit gedaan hebt
en Mij uw eigen zoon niet hebt onthouden,
daarom zal Ik u overvloedig zegenen
en uw nakomelingen talrijker maken dan de sterren
aan de hemel
en de zandkorrels op het strand van de zee.
Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten.
Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de aarde
omdat gij naar Mij hebt geluisterd.”

Psalm tussen de Lezingen:  Psalm 27
img001Refrein: De Heer is mijn licht en mijn heil:
wie zou ik dan vrezen>

Tweede lezing:  Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 8,31b-34
img007Broeders en zusters,

Indien God vóór ons is,
wie zal dan tegen ons zijn?
Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard:
voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd.
En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere schenken?
Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?
God die rechtvaardigt?
Wie zal hen veroordelen?
Christus Jezus misschien, die gestorven is,
meer nog, die is opgewekt
en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie:
Voorzanger:  Uit de lichtende wolk klonk de stem van de Vader:
‘Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luister naar Hem’. Mc. 9,7
Refrein: Uw woord is een lamp voor mijn voeten,
een licht opmijn pad.

img008
Evangelie:  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 9,2-10

In die tijd
nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee
en bracht hen boven op een hoge berg
waar zij geheel alleen waren.
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd:
zijn kleed werd glanzend
en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan.
Elia verscheen hun samen met Mozes
en zij onderhielden zich met Jezus.
Petrus nam het woord en zei tot Jezus:
“Rabbi, het is goed dat we hier zijn.
Laten we drie tenten bouwen,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”
Hij wist niet goed wat hij zei,
want ze waren allen geheel verbluft.
Een wolk kwam hen overschaduwen
en uit die wolk klonk een stem:
“Dit is mijn Zoon,
de Welbeminde,
luistert naar Hem.”
Toen ze rondkeken,
zagen ze plotseling niemand anders bij hen dan alleen Jezus.
Onder het afdalen van de berg
verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden,
voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.
Zij hielden het inderdaad voor zich,
al vroegen zij zich onder elkaar af
wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.

Acclamatie ná het Evangelie:
Uw woord is waarheid, Heer.
Uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil.
Wie zal ons leiden.

Preek:
    

img010
img018
Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....
img011img013
Geloofsbelijdenis:
img012
img022Voorbeden:

Celebrant: Als wij vast staan in ons geloof en bereid zijn onszelf te verliezen voor elkaar, zal God ons verhoren als wij bidden…

Lector: -voor de vervolgde Kerk, dat de Geest van Jezus haar geloof mag versterken en de vlam van haar hoop brandend mag houden;
laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: -voor mensen die het leven niet meer aankunnen en die niet meer geloven in anderen, dat God hen mag aanraken en dat zij terug moed vatten:
laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: -voor de pelgrims in Rome, dat zij elkaar van dienst zijn in openheid naar allen die zij ontmoeten,
-voor de vreemden in Rome, dat ze elkaar helpen hier, te midden van alle medemensen, thuis te zijn,
-voor de bewoners van Rome, die hier wonen van generatie op generatie, dat zij met overtuiging dienstbaar leiding geven aan deze stad en daarbij het algemeen belang steeds dienen;
laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: -voor ons mensen rond de Friezenkerk, dat wij in deze veertigdagentijd iets leren offeren van onszelf en vreugde vinden in het geluk van de anderen;
laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Lector: -voor een mooie oecumenische bezinningsavond op 1 maart, dat deze avond een stap mag zijn op de weg naar een betere wereld;
laat ons zingend bidden: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Celebrant: Heer onze God, als wij U volgen ten einde toe zult Gij ons oprichten en het antwoord zijn op de vragen die wij U voorleggen. Wees dan barmhartig en wil ons verhoren op voorspraak van Maria en omwille van Jezus die zit aan uw rechterhand en met U leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: God die ons heeft voorzien en kent bij onze naam, ...

Eucharistisch gebed
img014
Heilig, heilig, heilig
Consecratie

Onze Vader
img015img016
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img017
Lam Gods
Communie

Communiezang:
Refrein: Luister, Heer, en wees genadig,
want wij hebben tegen U gezondigd.

Slotwoord
img019
Aan het einde van deze Viering mag ik u allen uitnodigen om boven in de Titus Brandsma-zaal koffie te drinken. We hebben een Nederlandse kerk en na de Mis hebben we gewoon Nederlands koffiedrinken. Niet zo'n klein kliekje net als in Italië maar gewoon een lekker bakkie. Verder is er om 12 uur op het St. Pietersplein komt de paus het Engel des Heren bidden.
U kunt dit meemaken om onderaan de trap een beetje rechts te gaan staan, dan hebt u zicht op de paus en kunt u ook zijn zegen ontvangen.
A,s, donderdag mocht u nog in Rome zijn dan is het de moeite waard om hier naar de kerk te komen, op 1 maart om 20.30 uur is er een oecumenische avond en de inleiding wordt gehouden door de ambassadeur bij de H. Stoel Prins Jaime de Bourbon de Parme die ons zal brengen bij een bijzondere betere levensstijl.
Dan denk ik dat ik u allen nog een heel goede zondag mag toewensen en ook een goed verblijf in Rome. Het is natuurlijk een hele mooie stad, afgelopen dagen hebben we veel regen moeten doorstaan, maar nu ziet het er allemaal weer vriendelijk uit dus het wordt goed.
En ik maak nog even mijn compliment aan de kinderen die zo'n lange Mis zo mooi stil zijn geweest.
Bidden we om Gods zegen.

img020
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img021

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering
Vandaag  
Bij de koffie:  Yvonne Winter 
In 't winkeltje:  Antonio Schras

img026
Antonio 2016
img027
img028
img029
img030
img031
img032
img033
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)