4 maart - 3de Zondag van de Vasten - jaar B

Rene nov   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door: René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken/predikant: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Teresa Murkens
Tweede lezing: René van Hees
Voorbeden: Kirsten Kristiansen 
Organist: Klaas Postma uit Bennekom - Gelderland
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc., Jacob Winter, Carine Woltring,
Janneke Postma uit Bennekom - Gelderland en Engeline Kelderman uit Bunnik Utrecht 

Intrede:  
img001
Intredezang: Dit huis, gereinigd en versierd,
waar Gods gemeente bruiloft viert.

img002In de naam van de Vader de zoon en de heilige Geest.

Welkom en Inleiding door de diaken
img003Regels bestaan overal en overal bestaan mensen die er plezier in vinden regels toe te passen uit een soort machtswellust. Ook in de tijd van Jezus waren gewone mensen de dupe van dat systeem van regeltjes makerij. Zelfs in dienst van het tempelcomplex van Jeruzalem zochten de functionarissen daarin het symbool van hun prestige en macht. Jezus neemt het natuurlijk op voor de kleinen en daarom accepteert Hij ziet dat de tempel wordt misbruikt. Jezus verstoort de orde en tekent daarmee zijn doodvonnis. Hij is belangrijker dan stenen, tempels of kerken.

Waar de èchte regels vandaan komen horen wij in de eerste lezing. En dat zijn beslist niet dezelfde regels waartegen Jezus zich verzette. Wij zullen straks begrijpen dat regels een geschenk waren van God als garantie voor vrijheid, als verlossing uit slavernij. De Egyptische slavernij die de Hebreeën ontvluchtten duurt nog voort in onze maatschappij. Onze maatschappij staat nog vér af van Gods Tien Uitspraken, waarover we straks gaan horen.

Kyrie

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing:  Uit het boek Exodus 20,1-17
img006In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen:
“Ik ben de HEER uw God
die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.
(Gij zult geen godenbeelden maken,
geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel,
beneden op aarde of in de wateren onder de aarde.
Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen
en hun geen goddelijke eer bewijzen;
want Ik, de HEER uw God,
Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God
die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen
tot het derde en vierde geslacht,
maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden
een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht.)
Gij zult de naam van de HEER uw God niet lichtvaardig gebruiken;
want de HEER laat hen die zijn naam lichtvaardig gebruiken
niet ongestraft.
Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn.
(Zes dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten.
Maar de zevende dag is de sabbat voor de HEER uw God.
Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten:
gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet,
uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet,
zelfs niet de vreemdeling die bij u woont.
In zes dagen immers heeft de HEER de hemel, de aarde,
de zee met al wat erin is, gemaakt.
Maar de zevende dag heeft Hij gerust
en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt.)
Eer uw vader en uw moeder.
Dan zult gij lang leven op de grond die de HEER uw God u schenkt.
Gij zult niet doden.
Gij zult geen echtbreuk plegen.
Gij zult niet stelen.
Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen.
Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste;
gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste,
niet op zijn slaaf, zijn slavin,
zijn rund of zijn ezel,
op niets wat hem toebehoort.”

Psalm tussen de lezingen  Psalm 19 II

Voorzang: Het woord des Heren is volmaakt, bron van leven,
Allen: Gods getuigenis betrouwbaar, onverstand wordt wijs.
Voorzang: Helder water is zijn wet, hart verkwikkend.
Allen: Zijn geboden: recht en reden, licht voor onze ogen.
Voorzang: Wat Hij belooft is louter waarheid, enkel vrede.
Allen: Wat Hij doet is welgedaan, tot in eeuwigheid.
Voorzang: Even kostelijk als honing, nee, nog meer,
Allen: kostbaarder dan zuiver goud is het woord des Heren.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 1,22-25

Broeders en zusters,
img007Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid.
Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,
voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid;
maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken,
is die Christus Gods kracht en Gods wijsheid.
Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen
en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

img008
Inleiding op het Evangelie:
Refrein: Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad.
Voorzang: Zozeer heeft immers God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven; wie in Hem gelooft heeft eeuwig leven. Joh.3,16.   Refrein:

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 2,13-25

Toen het paasfeest der Joden nabij was
ging Jezus op naar Jeruzalem.
In de tempel trof Hij de verkopers aan
van runderen, schapen en duiven
en ook de geldwisselaars die daar zaten.
Hij maakte van touwen een gesel,
dreef ze allemaal uit de tempel,
ook de schapen en de runderen;
het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels
en Hij wierp die omver.
En tot de duivenhandelaars zei Hij:
“Weg met dit alles!
Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!”
Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat:
De ijver voor uw huis zal mij verteren.
De Joden richtten zich tot Hem met de woorden:
“Wat voor teken kunt Gij ons laten zien
dat Gij dit doen moogt?”
Waarop Jezus hun antwoordde:
“Breekt deze tempel af
en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.”
Maar de Joden merkten op:
“Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd;
zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?”
Jezus sprak echter over de tempel van zijn lichaam.
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden
herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had,
en zij geloofden in de Schrift
en in het woord dat Jezus gesproken had.
Terwijl Hij bij gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was,
begonnen er velen in zijn Naam te geloven
bij het zien van de tekenen die Hij deed.
Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen
omdat Hij allen kende.
Hij wist wat er in de mens stak
en daarom was het niet nodig
dat iemand Hem over de mens inlichtte.

Acclamatie ná het Evangelie:
Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God,
te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht

Preek:
img010Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....
img012
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden: 

Priester: God, die met ons meetrekt door ons leven, wij bidden u…
img012Lector: Voor de kerk, de paus, de bisschoppen, de geestelijkheid en de gelovigen, dat zij allen de wijsheid van God proclameren die verborgen ligt in Gods tien uitspraken,
laat ons zingend bidden: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Voor allen die een belangrijke invloed uitoefenen op het welzijn van anderen: politie, rechters, artsen, hulpverleners, opvoeders, dat zij in de uitoefening van hun verantwoordelijke werk bescheiden, betrokken en dienstbaar mogen zijn,
laat ons zingend bidden: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Voor mensen die angstig wachtend hopen op een gunstige uitslag, vluchtelingen, patiënten, ouders, werkzoekenden, gevangenen, dat zij vertrouwen krijgen en dat zij steun mogen ervaren van mensen die met hen meeleven,
laat ons zingend bidden: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Voor Thea De Wit-Gielen voor wie deze eucharistie wordt opgedragen,
laat ons zingend bidden: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Voor deze vierende gemeenschap hier aanwezig, dat ons gebed oprecht moge zijn en dat wij met ons hart en onze handen doen wat wij met onze mond belijden,
laat ons zingend bidden: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Lector: Bidden we in stilte voor onze eigen noden, verlangens en zorgen…
laat ons zingend bidden: Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.

Priester: God, Gij die met ons meetrekt, wij geloven dat U luistert wanneer wij tot u spreken en dat u ook de verlangens kent die leven in ons hart. Versterk in ons de overtuiging dat wij altijd op U kunnen bouwen en dat U ons opwacht wanneer ons leven voltooid is. Bemoedig ons in de naam van Jezus Uw zoon en onze broeder tot in eeuwigheid. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Een smekeling zo kom ik tot uw troon: ...

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:
Levend Woord aan ons gegeven, Levend Brood: breng ons tot leven.

Onze Vader
img014
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods
Communie

Communiezang: De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan, ...
img005
Slotgebed

Wegzending en Zegen

img016

img015

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img017

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.


bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Kirsten Kristiansen 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img019

Antonio 2016
img018

img020

img021

img023
img024
img025
img022
Foto's:  Teresa MurkensOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)