11 maart - 4de Zondag van de Vasten - jaar B

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door: Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img004
img005
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: E.H. Casper J.G. Pikkemaat uit Tubbergen - Overijssel 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Irma Bekhuis uit Tubbergen - Overijssel
Tweede lezing: Jacob Winter
Voorbeden: Elsbeth Olde Hampsink uit Tubbergen - Overijssel 
Organist.
Fluitiste:
Niclas Kotter uit Tubbergen - Overijssel
Mariette Stam uit Tubbergen - Overijssel
Koor:
O.l.v. Dirigent:
Multiple Voices van de H. Pancratius Parochie uit Tubbergen - Overijssel
Petra Kramer uit Tubbergen - Overijssel 

Intrede:  
img006
img007img001Intredezang:   Openingslied: Kom, Jezus kom
img002
img003
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld vernieuw ons.
levend woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom,
vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom, Heil'ge geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier.
Laat Uw heil heel de aard vervullen.
Spreek, Heer, Uw woord, dat het licht overwint

Heer, ik wil komen in Uw nabijheid,
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
door het bloed mag ik U toebehoren.
leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
schijn in mij, schijn door mij. Refrein:

Welkom en Inleiding 
img009
Kyrie

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het tweede boek Kronieken 36,14-16.19-23
img010In die dagen maakten ook al de voornaamste priesters
en het volk
zich herhaaldelijk schuldig aan de gruweldaden der heidenen
en ontheiligden de tempel van Jeruzalem die aan de HEER gewijd was.
En de HEER, de God van hun voorvaderen
stuurde al maar gezanten naar hen toe,
want Hij had medelijden met zijn volk en met zijn woning.
Maar zij verachtten Gods gezanten,
spotten met hun boodschap en maakten zich vrolijk over de profeten,
zodat tenslotte de toorn des HEREN wel genadeloos moest
losbarsten over het volk.
De koning der Chaldeeën liet de tempel in brand steken en de
muur van Jeruzalem afbreken
en alle paleizen liet hij plat branden
zodat alle kostbaarheden verloren gingen.
Allen die aan het zwaard ontkomen waren
liet hij in ballingschap wegvoeren naar Babel,
waar zij hem en zijn zonen als slaven moesten dienen
tot het Perzische rijk aan de macht kwam.
Zo ging de voorspelling in vervulling
die de HEER bij monde van Jeremia gedaan had:
“Zolang het land zijn sabbatjaren niet vergoed gekregen heeft
zal het braak blijven liggen: zeventig jaar lang.”
In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië,
ging de voorspelling in vervulling
die de HEER bij monde van Jeremia gedaan had:
de HEER wekte de geest op van Cyrus, de koning van Perzië.
Deze liet in heel zijn koninkrijk de volgende boodschap
afkondigen en ook schriftelijk verspreiden:
“Zo spreekt Cyrus, de koning van Perzië:
De HEER, de God des Hemels
heeft mij alle koninkrijken der aarde geschonken.
Hij heeft mij opgedragen
voor Hem te Jeruzalem in Juda een tempel te bouwen:
laten allen onder u die tot het volk des HEREN behoren
onder de hoede van de HEER, hun God,
terugkeren naar Jeruzalem. 

Tussenzang: Heer, U bent altijd bij mij (Psalm 139)

Heer, U doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond ,o Heer, die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zal gaan, ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

Heer U doorgrondt en kent mij want in de moederschoot
ben ik door U geweven; U bent oneindig groot
Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze 2,4-10
img012Broeders en zusters,

God, die rijk is aan erbarming,
heeft wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad
ons met Christus ten leven gewekt,
hoewel wij dood waren door onze zonden;
aan zijn genade dankt gij uw redding.
En Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan
en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus,
om de naderbij komende Eeuwen
de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen
door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus.
Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof;
niet aan uzelf: Gods gave is het;
niet aan uw prestaties, niemand mag zich verhovaardigen.
Gods werk zijn wij,
geschapen in Christus Jezus
om in ons leven de goede daden te realiseren
die God voor ons al bereid heeft.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 3,14-21
img012In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus:
“De Mensenzoon moet omhoog worden geheven
zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn,
opdat eenieder die gelooft
in Hem eeuwig leven zal hebben.
Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan
maar eeuwig leven zal hebben.
God heeft zijn Zoon
niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld,
maar wie niet gelooft is al veroordeeld,
omdat hij niet
heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon Gods.
Hierin bestaat het oordeel:
het licht is in de wereld gekomen,
maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht,
omdat hun daden slecht waren.
Ieder die slecht handelt heeft afschuw van het licht
en gaat niet naar het licht toe
uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden.
Maar wie de waarheid doet gaat naar het licht,
opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan.”

Acclamatie ná het Evangelie:

Preek: Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img015

In sommige wachtkamers of op de ruit van sommige auto's zien we wel eens zo'n soort vignetje aangebracht met daarop een rode slang die rond een stok kronkelt. Dit teken is internationaal erkend en zegt ons dat hier vlak in de buurt een arts heilzaam en genezend doende is.

Hij heeft daar wat lichte apparatuur uitgeladen, misschien ook wat medicijnen, maar zijn belangrijkste activiteit bestaat, los daarvan, uit het vaststellen van de ziekte en de oorzaak en vooral het geven van goede raad voor het zelf bestrijden van het onheil. Waar dat rode slangetje te zien is, daar gloort hoop op genezing, op gezondheid.

img016
img014
img026
Geloofsbelijdenis:
img028
Voorbeden:
img023Priester: Bidden wij tot God, die ons opricht om te leven in Zijn licht.

img017
Lector: Wij bidden U, God, voor onze wereld,
voor de landen en volken die gebukt gaan onder geweld,
voor groepen mensen die worden onderdrukt,
voor de miljoenen die verlangen naar gerechtigheid en vrede:
geef hun geestkracht en geduld om overeind te blijven.
Laat ons zingend bidden: Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Lector: Wij bidden U, God, voor uw kerken wereldwijd:
voor gelovigen die zich in de steek gelaten voelen,
voor leiders die niet gehoord worden:
dat de vreugde van het evangelie hen bemoedigt
om te volharden in hun geloof in tijden van verval.
Laat ons zingend bidden: Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Lector: Voor onszelf bidden wij U, die stuk lopen op onze onmacht:
dat wij leren accepteren, wat wij niet kunnen veranderen
en ons inzetten voor verbetering, van wat anders kan.
Bidden wij voor een intentie uit dankbaarheid
en voor een voorspoedig herstel. Een intentie uit dankbaarheid
bij gelegenheid van een verjaardag.

Wees nabij aan onze zieken en wie voor hen zorgen,
wees het leven voor hen doe gestorven zijn.

Vandaag gedenken wij:
Thea de Wit- Gielen
Marcel Wilmink
Jan en Marietje Koopman- Klaassen.
Gerard en Marietje Olde Hampsink- Hoesman
Herman Harmelink en Jan Filak
Familie Kramer - Vermeulen
Familie Leentjens - Gerrits
Familie Oude Elberink - van de Aast
Familie Scholten – Kramer
Ouders Kamphuis-Oude Booijink
Engelien Nijmeijer-Kamphuis
Theo Velthuis
Annie Bekhuis-Maathuis

En luister ook, God, naar de gebeden
die wij u noemen in de stilte van ons hart….
Voor alles en allen:
Laat ons zingend bidden: Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Priester: Verhoor ons gebed, God, U die ons kent in hart en nieren,
en leid ons met uw licht, door uw woord,
naar uw koninkrijk dat onder ons is gekomen
in Jezus Christus, onze Heer.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang:  Offerandelied: Celtic Communion (Vertaling:)
img019
Brood van de Wereld, in genade gebroken.
Wijn van de Ziel, in genade gegeven.
Door Wie de woorden van het leven gesproken zijn.
En door Wiens dood onze zonden mede zijn gestorven.

Kijk naar het hart dat door zorgen gebroken is.
Kijk naar de tranen, tranen door zondenaren vergoten.
En in dit feest voor ons het teken
dat bij Uw gratie onze zielen gevoed zullen worden.

Christus achter mij. Christus voor mij,
Christus naast mij. Eén in drie.
Christus boven mij. Christus onder mij.
Christus binnenin mij. Drie in één. Amen

Eucharistisch gebed
img020
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
img021
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img022
Agnus Dei
(Missa Aqua Viva - Albert Arens)

Communie

Communielied: Flying free (Vertaling:)

Op 'mijn eigen' plekje kan ik bij de zee staan.
Daar kan ik voorbij de dingen kijken die ik ken en
dromen dat ik vrij zou kunnen zijn.
Net als de vogel boven de bomen,
voorzichtig zwevend op de wind.
Ik wou dat mijn hele leven zorgeloos was
en dat ik net zo vrij kon vliegen.

Maar het leven is niet een verre hemel,
zonder een wolk, zonder regen.
En ik kan mijn leven niet leven zonder pijn.
De tijd gaat snel. Voor je het weet is de dag voorbij.
Ik kan niet wachten op blauwe luchten
of mijn hele leven blijven dromen.

Dus het leven is een lied dat ik moet zingen,
een geschenk van liefde dat ik moet delen.
En als ik dan de vreugde zie die het brengt,
zweeft mijn geest door de lucht.
Zoals die vogel in de lucht,
heeft het leven me geleerd hoe te vliegen.
Nu weet ik wat ik kan zijn.
En mijn hart vliegt nu vrij!

Slotgebed

Slotlied: Een nieuw begin

Mijn gedachten ontelbaar groot.
Kreeg geen antwoord op al mijn vragen.
Maar de Heer zag al mijn verdriet.
God vergeet en verlaat je niet.

Aan uw voeten Heer wil ik zijn.
En mijn leven zal weer gaan bloeien.
Dank U God dat U mij herkent.
Dat U altijd weer bij mij bent.

Ik mag vrij zijn als een arend,
zwevend op de wind.
Met mijn oog op U gericht.
Vol verlangen naar de hemel,
zeker dat ik dat ooit vind.

Elke dag opnieuw een begin,
vol vertrouwen, vol van uw liefde.
Zonder tranen en zonder pijn,
vol van blijdschap uw kind te zijn.

Laat mij bij U schuilen
in uw armen Heer.
Door Uw wijsheid door Uw kracht
bracht U vreugde in mijn hart.

Voel mij vrij vol vertrouwen in 't geloof
dat ik samen met U mag gaan,
weer opnieuw in het leven staan.
Elke dag opnieuw een nieuw begin

Wegzending en Zegen
img029
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img030

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar

Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Liesbeth Tavanti en Jeanne de Leeuw 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img031
Antonio 2016
img025
img024

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)