Februari 2019

10 februari - 5de Zondag door het jaar

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk
img001 img002

img003
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: E.H. Antoine Bodar
Concelebrant: E.P. Guido Gockel M.H.M.
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste Lezing: Sanne Lolkema, Almelo - Overijssel
Tweede Lezing: Marijke de Blaauw, Leusden - Utrecht
Voorbeden: Teresa Murkens
Organist: Sander Evers
Zangers: Zr. Elly fdnsc.

Intrede:  
img004
Intredezang:  Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep, ...

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img005
Kyrie

Glorialofzang  (Lourdes)
Refrein: Gloria in Excelsis Deo. (2 X)

Gebed – Dienst van het Woord
img006

Eerste Lezing: Uit de profeet Jesaja 6,1-2A. 3-8
img007
In het sterfjaar van koning Uzziahu zag ik de Heer,
gezeten op een hoge en verheven troon:
zijn sleep bedekte heel de vloer van de tempel.
Hij was omgeven met serafs; elk had zes vleugels,
en ze riepen elkaar toe:
“Heilig, heilig, heilig, de Heer der hemelse machten!
Heel de aarde is vol van zijn glorie!”
Het luide roepen deed de drempels schudden in hun voegen
en het heiligdom stond vol rook.
Toen riep ik: “Wee mij, ik ben verloren!
Want ik ben een mens met onreine lippen
en ik woon te midden van een volk met onreine lippen,
en toch hebben mijn ogen de Koning,
de Heer der hemelse machten, gezien!”
Maar een van de serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool
die hij met een tang van het altaar genomen had;
hij raakte mijn mond daarmee aan en sprak:
“Nu dit uw lippen aangeraakt heeft zijn uw zonden verdwenen,
uw misstappen vergeven.”
Daarop hoorde ik de Heer spreken:
“Wie moet Ik zenden?
Wie zal voor ons gaan?”
En ik antwoordde:
“Hier ben ik, zend mij!”

Psalm na de Eerste Lezing      Psalm 138
img008
Refrein: Uw uitgestrekte hand, Heer, is mijn redding;
vergeet het maaksel van uw handen niet.

Tweede Lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Christenen van Korinte 15,1-11
img009
Broeders en zusters,

Ik vestig uw aandacht op het evangelie dat ik u heb verkondigd,
dat gij hebt ontvangen,
waarop gij gegrondvest zijt
en waardoor gij ook gered wordt,
indien ge er tenminste aan vasthoudt
in de vorm waarin ik het u verkondigd heb,
anders zoudt gij tevergeefs gelovig geworden zijn.
In de eerste plaats dan heb ik u overgeleverd
wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen,
namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden,
volgens de Schriften,
en dat Hij begraven is,
en dat Hij is opgestaan op de derde dag,
volgens de Schriften,
en dat Hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de Twaalf.
Vervolgens is Hij verschenen
aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk,
van wie de meesten nog in leven zijn,
hoewel sommigen zijn gestorven.
Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus,
daarna aan alle apostelen.
En het laatst van allen is Hij ook verschenen aan mij,
de misgeboorte.
Ja, ik ben de minste van de apostelen,
niet waard apostel te heten, want ik heb Gods kerk vervolgd.
Maar door de genade van God ben ik wat ik ben,
en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest.
Ik heb harder gewerkt dan alle anderen,
niet ik, maar de genade van God met mij.
Maar of zij het nu zijn of ik,
dát verkondigen wij en dát hebt gij geloofd.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

img010 img011

Alleluiazang
Refrein: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Voorzang: Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer,
wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten.  Joh.8,12

Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 5,1-11

Op zekere dag
stond Jezus aan de oever van het meer van Gennesaret,
terwijl de mensen op Hem aandrongen
om het woord Gods te horen.
Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer;
de vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten.
Hij stapte in een van de boten, die van Simon
en vroeg hem een eindje van wal te steken.
Hij ging zitten
en vanuit de boot vervolgde Hij zijn onderricht aan het volk.
Toen Hij zijn toespraak had geëindigd zei Hij tot Simon:
“Vaar nu naar het diepe
en gooi uw netten uit voor de vangst.”
Simon antwoordde:
“Meester,
de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen;
maar op uw woord zal ik de netten uitgooien.”
Ze deden het en vingen zulk een massa vissen in hun netten
dat deze dreigden te scheuren.
Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot
om hen te komen helpen.

Toen die gekomen waren
vulden zij de beide boten tot zinkens toe.
Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei:
“Heer, ga van mij weg
want ik ben een zondig mens.”
Ontzetting had zich meester gemaakt van hem
en van allen die bij hem waren,
vanwege de vangst die ze gedaan hadden.
Zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,
die met Simon samenwerkten.
Jezus echter sprak tot Simon:
“Wees niet bevreesd,
voortaan zult ge mensen vangen.”
Ze brachten de boten aan land
en lieten alles achter om Hem te volgen.

Acclamatie ná het Evangelie:
Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God, te ontvangen
de heerlijkheid en de eer en de macht.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....

img013 img012
img014 img015

Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:
img016
Celebrant:
Heer onze God, Vader van ons allen, luister naar onze gebeden:
Allen: Luister, Heer, hoor ons gebed.

Lector: Dat wij de kracht krijgen door Gods genade het zout der aarde te zijn,
om zo de wereld smaakvoller en meer in vrede te doen zijn.
Allen: Luister, Heer, hoor ons gebed.

Lector: Dat wij gestalte mogen geven aan Christus als het Licht voor de volkeren,
opdat Hij ons leert en gunt deel te krijgen aan Zijn goddelijk licht.
Allen: Luister, Heer, hoor ons gebed.

Lector: Voor alle christenen: dat wij, die de naam van Christus dragen,
moedig en fier uitkomen voor ons geloof door daarvan te getuigen in woord en daad – zowel wereldwijd als in Nederland.
Allen: Luister, Heer, hoor ons gebed.

Lector: Voor de ongelovigen en anders gelovigen – dat zij God op hun eigen wijze zoeken en zo ook vinden.
Allen: Luister, Heer, hoor ons gebed.

Lector: Voor de zwakken, de zieken, de bejaarden, de verdrukten, de thuislozen en de vluchtelingen,
opdat God hen troost en nabij is en wij zelf niet van hen afzien maar onze verantwoordelijkheid voor hen willen dragen.

Lector: Voor de bijzondere intenties van deze Eucharistieviering:
Voor Tjerk en Fia de Blaauw-Konst die in deze kerk in 1998 in dankbaarheid hun vijftigjarige huwelijksjubileum hebben gevierd.
Voor Thea de Wit-Gielen..
Uit dankbaarheid bij een 50-jaar huwelijk van de heer en mevrouw van Bennekom.
Allen: Luister, Heer, hoor ons gebed.

Celebrant:
Heer onze God, Gij zijt het eeuwige Licht en Gij hebt Uw Zoon aangesteld als het Licht voor de volkeren.
Verhoor onze gebeden en laat ons deelhebben aan de wereld als het zout daarvan en wil ons in Uw licht opnemen,
zodat wij van u als lichtstralen mogen getuigen.

Dienst van de Eucharistie

img017

img018

Offerzang: Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort:
img020

Eucharistisch gebed
img019
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods
Communie

Communiezang:  Ga in het schip, zegt Gij, steek van het strand. ...

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...
img021
img022
Wegzending en Zegen
img023
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img024

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag bij de koffie:  Kirsten Kristiansen

img025
img026
img027
img028
img029
img030
img031
img032
img033
img034
Foto's:  Teresa MurkensOndersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon