Januari 2019

27 januari - 3de Zondag door het jaar

Viering - aanvang 10:30 uur

Celebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste Lezing: Herman Wesseling uit Waddinxveen -
Tweede Lezing: René van Hees
Voorbeden: Kirsten Kristiansen 
Organist: Joost Groenewegen 
Zangers: E.P. Piere Paul Walraet, Zr. Elly van Dijk fdnsc. en Carine Woltring,

Intrede:  
img001
Intredezang: Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen. ...

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img002
img003
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

img004
img005

Eerste lezing:  Uit het boek Nehemia 8,2-4A.5-6.8-10

In die dagen bracht de priester Ezra het boek van de wet
voor de vergadering
van mannen en vrouwen
en van allen die de voorlezing konden volgen.
Het was de eerste dag van de zevende maand.
Vanaf de dageraad tot de middag las Ezra voor uit het boek
op het plein voor de Waterpoort,
ten aanhoren van mannen en vrouwen
en van allen die het konden volgen.
Het volk luisterde aandachtig
naar de voorlezing van het wetboek.
Ezra, de schriftgeleerde, ging op een houten verhoog staan
dat voor die gelegenheid opgeslagen was.
Ten aanschouwen van heel het volk,
hij stak immers boven allen uit,
opende Ezra het boek.
Op dat ogenblik gingen allen staan.
Ezra prees de Heer, de grote God,
en heel het volk antwoordde: “Amen, amen!”
De levieten staken hun handen omhoog,
zij bogen het hoofd
en zij aanbaden de Heer
met het gezicht tegen de grond.
Zij lazen uit het boek van Gods wet,
legden het uit en verklaarden de betekenis,
zodat allen de lezing verstonden.
Vervolgens zeiden Nehemia, de landvoogd,
Ezra de priester en schriftgeleerde,
en de levieten die de uitleg gaven
tot heel het volk:
“Deze dag is aan de Heer, uw God, gewijd.
Gij moogt dus niet treurig zijn en niet wenen.”
Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten
toen het de woorden van de wet hoorde.
En ze zeiden hun:
“Komt, gaat lekker eten en drinkt er zoete wijn bij
en deelt ervan mee aan wie niets heeft,
want deze dag is aan onze Heer gewijd.
Weest niet bedroefd, maar de vreugde die de Heer u schenkt
zij uw kracht.”

img006
Tussenpsalm   Psalm 119 II
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: ...

img007
Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Christenen van Korinte 12,12-31a

Broeders en zusters,

Het menselijk lichaam
vormt met zijn vele ledematen één geheel;
alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit.
Zo is het ook met de Christus.
Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen
zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest
door de doop één enkel lichaam geworden
en allen werden wij gedrenkt met één Geest.
Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lid
maar uit vele leden.
Veronderstel dat de voet zegt:
“omdat ik geen hand ben
behoor ik niet tot het lichaam”,
behoort hij daarom niet tot het lichaam?
En veronderstel dat het oor zegt:
“omdat ik geen oog ben
behoor ik niet tot het lichaam”,
behoort het daarom niet tot het lichaam?
Als het hele lichaam oog was
waar bleef dat het gehoor?
Als het helemaal gehoor was
waar bleef de reuk?
In werkelijkheid echter heeft God de ledematen en organen
elk afzonderlijk hun plaats in het lichaam aangewezen
zoals Hij het gewild heeft.
Als zij alle samen één lid vormden
waar bleef dan het lichaam?
In feite echter zijn er vele ledematen,
maar slechts één lichaam.
Het oog kan niet tot de hand zeggen:
“ik heb je niet nodig”
en evenmin het hoofd tot de voeten:
“ik heb je niet nodig.”
Nog sterker:
juist die delen van het lichaam die het zwakst schijnen te zijn,
zijn onmisbaar.
En die wij beschouwen als minder eerbaar
omgeven wij met grote eer.
Onze minder edele ledematen worden
met groter kiesheid behandeld,
de andere hebben dat niet nodig.
God heeft het lichaam zo samengesteld
dat Hij aan het mindere méér eer gaf,
opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn
en de ledematen eendrachtig voor elkaar zouden zorgen.
Wanneer één lid lijdt
delen alle ledematen in het lijden;
wordt één lid geëerd,
alle delen in de vreugde.
Welnu, gij zijt het lichaam van Christus
en ieder van u is een lid van dit lichaam.
Nu heeft God in de kerk allerlei mensen aangesteld:
ten eerste apostelen,
ten tweede profeten,
ten derde leraars;
voorts zijn er wonderkrachten,
dan gaven van genezing, hulpbetoon, bestuur en velerlei taal.
Zijn soms allen apostelen,
allen profeten,
allen leraars,
allen wonderdoeners?
Hebben allen gaven van genezing?
Spreken allen in vervoering?
Kunnen allen uitleg geven?

Alleluiazang:
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
De Heer heeft mij gezonden om aan armen de
Blijde boodschap te brengen, aan gevangenen
hun vrijlating bekend te maken. Alleluia

img008
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 1,1-4; 4,14-21

Reeds velen hebben getracht
de gebeurtenissen te verhalen
die onder ons hebben plaats gevonden,
aan de hand van de gegevens welke ons werden overgeleverd
door mensen die van het begin af aan ooggetuigen waren
en in dienst van het woord zijn getreden.
Vandaar, edele Teofilus, dat ook ik besloot
- na van meet af aan alles nauwkeurig te hebben onderzocht -
voor u een ordelijk verslag te schrijven,
met de bedoeling u te doen zien
hoe betrouwbaar de leer is waarin gij onderwezen zijt. In die tijd keerde Jezus in de kracht van de Geest
uit de woestijn terug naar Galilea
en men sprak over Hem in heel de streek.
Hij trad nu op als leraar in hun synagogen
en werd algemeen geprezen.
Zo kwam Hij ook in Nazaret, waar Hij was grootgebracht.
Hij ging volgens zijn gewoonte
op de sabbatdag naar de synagoge
en stond op om voor te lezen.
Ze reikten Hem de boekrol van de profeet Jesaja aan.
Hij opende de rol
en vond de plaats waar geschreven stond:
“De Geest des Heren is over mij gekomen,
omdat Hij mij gezalfd heeft.
Hij heeft mij gezonden
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,
aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken,
en aan blinden dat zij zullen zien:
om verdrukten te laten gaan in vrijheid,
om een genadejaar af te kondigen van de Heer.”
Daarop rolde Hij het boek dicht,
gaf het terug aan de dienaar en ging zitten.
In de synagoge waren aller ogen gespannen op Hem gevestigd.
Toen begon Hij hen toe te spreken:
“Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt
is thans in vervulling gegaan.”

Acclamatie na het Evangelie:
God heeft Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend
die boven alle namen is: Jezus Christus is de Heer!

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img010
img009
Geloofsbelijdenis:

img011
Voorbeden:

Celebrant: Deze H. Mis wordt opgedragen voor Thea de Wit-Gielen.

In het bewustzijn dat ook wij geroepen zijn om aan armen de blijde boodschap te verkondigen durven wij in onze onmacht bidden tot God de Vader:

Lector -voor het Volk van God, de kerkgemeenschap,
dat haar liefdevolle zorg voor de lijdende evenmens dag aan dag mag groeien;
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector -voor de ouders, dat zij voor alles hun kinderen leren blij te zijn,
vooral ook met de vreugde van een ander;
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector -voor onze gemeenschap hier, rond de Friezenkerk,
dat wij Gods Woord zullen verstaan, dat zijn Geest ons sterken mag, zodat wij Zijn opdracht tot liefde daadwerkelijk vervullen;
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector -voor de jongeren in heel de wereld dat zij zich gesterkt weten door de massa jongeren die op de wereldjongerendag nu verenigd zijn rond paus Franciscus; dat zij het voorbeeld dat de paus hen geeft rond het mens zijn en het gelovig zijn verstaan en navolgen;
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: -voor de vader van Sander Evers en voor alle overledenen, zieken en lijdenden.
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Celebrant: wie tot u roept, Heer, zal nooit uw hulp ontberen. Dat hebt Gij ons beloofd en vaak ook reeds bewezen. Bewaar ons in uw trouw en schenk uw volk, vooral de jongeren, uw zegen, door Christus onze Heer. Amen

Dienst van de Eucharistie
img012

img013
Offerandezang:
De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, ...

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img014
img015
Lam Gods
Communie

Communiezang:
De aarde is vervuld van goedertierenheid. van Goddelijk geduld.

Slotwoord: Klik op de balk voor de gesproken tekst. ...

Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img016

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag bij de koffie:  Kirsten Kristiansen
Bezetting Winkeltje:  Antonio Schras

img017
img019
img018

img020
Foto's:  Hennie Schep


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon