1 juli - 13de Zondag door het jaar

 teresa200   Vooraf: 10:00 uur

Historische uitleg over
" de Friezenkerk "

Door:  Teresa Murkens

Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img001
bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Hans Hoogeveen
Tweede lezing: Gea Oosterhoff uit Heerenveen - Friesland
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc., Carine Woltring, Jacob Winter en E.P. Tiemen Brouwer O.P. 

Intrede:  
img002
img003
Intredezang:
Hier wordt een huis voor God gebouwd

Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...
 
img004
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit het boek wijsheid 1, 13-15; 2, 23-24
img005
Niet God heeft de dood gemaakt
en Hij schept geen behagen in de ondergang van de levenden.
Hij toch heeft alles geschapen om te leven:
gezond zijn de schepselen der aarde,
geen dodelijk vergif wordt in hen gevonden
en de onderwereld heeft geen macht op aarde,
want de gerechtigheid is onsterfelijk!
God heeft immers de mens geschapen voor de onsterfelijkheid,
Hij heeft hem gemaakt tot een afspiegeling van zijn eigen Wezen.
Maar door de afgunst van de duivel kwam de dood in de wereld.

Tussenpsalm 25 III
Refrein: Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Tweede Lezing: uit de 2de brief van de H. apostel Paulus aan de Christenen van Korinte
img006
Broeders en zusters,

Gij munt reeds in zoveel opzichten uit:
in geloof, welsprekendheid, wetenschap,
in ijver op alle gebied,
in uw liefde voor ons;
laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen!
Want de liefdedaad van onze Heer Jezus Christus
hoef ik u niet in herinnering te brengen:
hoe Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was,
opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede.
Het is niet de bedoeling
dat gij door anderen te ondersteunen uzelf in verlegenheid brengt.
Er moet een zeker evenwicht tot stand komen.
Zo ontstaat het evenwicht waarvan de Schrift spreekt:
“Hij die veel had verzameld,
had niet teveel,
en hij die weinig had verzameld
kwam toch niet tekort.” 

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Acclamatie vóór het Evangelie
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja!
Voorzang: Ik ben de weg, de waarheid en het Leven:
Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij. Refrein:

Evangelie: Uit het H. evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
img007
In die tijd, toen Jezus weer met de boot overgestoken was
stroomde veel volk bij Hem samen.
Terwijl Hij zich aan de oever van het meer bevond
kwam er een zekere Jaïrus, de overste van de synagoge.
Toen hij Hem zag, viel hij Hem te voet
en smeekte Hem met aandrang:
“Mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven,
kom toch haar de handen opleggen,
opdat ze mag genezen en leven.”
Jezus ging met hem mee.
Een dichte menigte vergezelde Hem en drong van alle kanten op.
Er was een vrouw bij die al twaalf jaar aan bloedvloeiing leed.
Zij had veel te verduren gehad van een hele reeks dokters
en haar gehele vermogen uitgegeven,
maar zonder er baat bij te vinden;
integendeel, het was nog erger met haar geworden.
Omdat zij over Jezus gehoord had,
drong zij zich in de menigte naar voren
en raakte zijn mantel aan.
Want ze zei bij zichzelf:
“Als ik slechts zijn kleren kan aanraken,
zal ik genezen zijn.”
Terstond hield de bloeding op
en werd ze aan haar lichaam gewaar,
dat ze van haar kwaal genezen was.
Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust
dat er een kracht van Hem was uitgegaan;
Hij keerde zich te midden van de menigte om en vroeg:
“Wie heeft mijn kleren aangeraakt?”
Zijn leerlingen zeiden tot Hem:
“Gij ziet dat de menigte van alle kanten opdringt en Gij vraagt:
“ Wie heeft Mij aangeraakt?”
Maar Hij liet zijn blik rondgaan om te zien wie dat gedaan had.
Wetend wat er met haar gebeurd was,
kwam de vrouw zich angstig en bevend voor Hem neerwerpen
en bekende Hem de hele waarheid.
Toen sprak Hij tot haar:
“Dochter, uw geloof heeft u genezen.
Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost.” Hij was nog niet uitgesproken
of men kwam uit het huis van de overste van de synagoge met de boodschap:
“Uw dochter is gestorven.
Waartoe zoudt ge de Meester nog langer lastig vallen?”
Jezus ving op wat er bericht werd
en zei tot de overste van de synagoge:
“Wees niet bang, maar blijf geloven.”
Hij liet niemand met zich meegaan
behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus.
Toen zij aan het huis van de overste kwamen
zag Hij het rouwmisbaar
van mensen die luid weenden en weeklaagden.
Hij ging naar binnen en zei tot hen:
“Waarom dit misbaar en geween?
Het kind is niet gestorven maar slaapt.”
Doch ze lachten Hem uit.
Maar Hij stuurde ze allemaal naar buiten en ging
met zijn metgezellen en de vader en moeder van het kind
het vertrek binnen waar het kind lag.
Hij pakte de hand van het kind en zei tot haar:
“Talïta koemi”;
wat vertaald betekent:
Meisje, sta op.
Onmiddellijk stond het meisje op en liep rond
want het was twaalf jaar.
En ze stonden stom van verbazing.
Hij legde hun nadrukkelijk op
dat niemand het te weten mocht komen, en voegde eraan toe
dat men haar te eten moest geven. 

Acclamatie na het Evangelie
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Preek: Klik op de balk voor de volledige tekst van de preek.....
img008
img009
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:

Celebrant: God heeft alles geschapen om te leven.
Maar omdat ons geluk nog niet voltooid is moeten wij altijd blijven bidden:

img010
Lector: -voor heel de Kerk, dat zij echt meeleeft met de noden van de wereld,
en de vreugde en de hoop deelt van alle mensen;
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: -voor de arme landen, dat er door politiek overleg,
door ontwikkelingshulp en door toerisme,
een einde mag komen aan hun economische en technische achterstand;
dat er voor alle mensen plaats en voedsel mag zijn op onze planeet;
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: -voor ons hier bijeen in de Friezenkerk, dat we kracht ontvangen, dat we troost ondervinden,
dat we inzicht krijgen in de diepte, de hoogte, de wijdte van ons leven,
dat het geloof in ons groeit en dat we de rijkdom van dicht bij Petrus te zijn mogen bewaren.
Dat deze viering ons helpt oprecht christen te zijn;
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Lector: -voor de zieken en armen in onze gemeenschappen,
dat zij in onze genegenheid iets mogen zien van Gods zorgende liefde,
en wij bidden speciaal voor een ernstig zieke zwager.
Bidden wij voor de overledenen, vandaag in het bijzonder voor Thea de Wit - Gielen en Gerd Russel
voor wie wij deze H. Mis opdragen: dat zij bij God mogen leven...
en dan bidden wij voor Maarten Roes, die gisteren 100 jaar zou zijn geworden.
Allen: Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.

Celebrant: God, uw Zoon Jezus Christus is omwille van ons arm geworden
opdat wij door zijn armoede rijk zouden zijn.
Laat ons uw goedheid en uw rijke barmhartigheid zien en wil, op voorspraak van de H. Maria,
ons gebed verhoren omwille van Hem die met U leeft in de eeuwen der eeuwen.
Amen

Dienst van de Eucharistie
img012

Offerandezang:
img012
1) Dit lied gaat over Jezus, die man van lang geleden.
het dorp waar Hij vandaan komt, is klein, heet Nazareth.
Zijn naam is alle eeuwen tot hier toe door verteld.

2) Hij was een Zoon der mensen,                                             
geboren en getogen
uit arme Joodse ouders,
een twijg uit Davids stam,
een kind van de belofte,
een zoon van Abraham. 
  3) Hij was een jaar of dertig
toen Hij van zich deed horen,
de mensen schoolden samen
als vissen om Hem heen.
Zijn moeder en zijn broeders
begrepen niets van Hem.
 
4) De tijd is vol, bekeert u
en weest het zout der aarde,
weest voor elkaar barmhartig
zoals mijn Vader is,
op zoek in deze wereld
naar wat verloren is.
  5) Zijt gij niet voor uw kind'ren
zo goed als gij maar zijn kunt,
geeft gij een ander stenen
wanneer hij vraagt om brood ?
Als wij gewone mensen,
hoeveel temeer dan God.
 
6) Met tollenaars en zondaars
dronk Hij dezelfde beker;
Hij kwam een dode tegen
en nam hem bij de hand.
De naam van God herleefde
in heel het Joodse land.
  7) De goden van het duister,
de geest van kwaad tot erger
die mensen houdt gevangen,
heeft Hij teniet gedaan.
Hij heeft hun macht ervaren
maar als een man weerstaan.
 
8) Zo doende wat Hij doen kon,
tot dienste van de mensen
viel Hij in mensenhanden,
vond veel te jong de dood.
Er zijn er nog die zeggen:
Hij is de Zoon van God.
  9) Wij gaan met dichte ogen
als vreemdelingen verder;
waarom is Hij gekruisigd ---
we hadden zo gehoopt.
Wie zal de Schrift verklaren;
wie breekt voor ons het brood.
 

Eucharistisch gebed

Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens

Lam Gods
Communie

Communiezang:
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, ...

Slotgebed   

Wegzending en Zegen
img015
Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img016

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Annemiek Spoelstra  en Marco Montepilli
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img017
Antonio 2016
img014
img018
img019
img020
img021
img022
img024
img025
img026
Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)