Juni 2018

17 juni - 11de Zondag door het jaar

Rene   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  René van Hees
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img001
img002bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: E.P. Tiemen Brouwer O.P.
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Joan Rijks
Tweede lezing: Peter van Kampen uit Noordwijk - Zuid-Holland
Voorbeden: Teresa Murkens 
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc. en Jacob Winter

Intrede:  
img003
Intredezang: Zolang er mensen zijn op aarde, ...
img004
Welkom en Inleiding 
img005
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.

Welkom, dierbare zusters en broeders, in deze Eucharistieviering op
de elfde zondag door het Jaar.
img006
We zijn hier samengekomen om Eucharistie te vieren, hier in de Friezenkerk,
deze vaderlandse plek zo vlak naast de St. Pietersbasiliek, gebouwd boven het graf van de H. Apostel Petrus, het centrum van de universele kerkgemeenschap, verspreid over de hele wereld.
Zojuist hoorde u de geschiedenis, hoe dat zo gekomen is.

img007
Een bijzonder welkom vanmorgen aan Prins Jaime en Prinses Viktoria. Vier jaar lang was u vertegenwoordiger van ons land bij de heilige Stoel. Uw termijn nadert nu z’n voltooiing. Fijn, dat u zo vlak voor uw afscheid nog hier in ons midden wilt zijn om mee te vieren.
img008
Eveneens een welkom voor Toos en Peter van Kampen-Link uit Noordwijk, die per fiets uit Nederland naar Rome zijn gekomen.
Gaarne overhandigen we u op het einde van deze Viering de bekende oorkonde.

We leven in een wereld vol beweging. Hier in Italië is een nieuwe regering aangetreden, die zich op heel onverwachte wijzen manifesteert. Er zijn grote vraagstukken, die te maken hebben met het welzijn van tallozen.
Het Evangelie van vandaag kijkt echter niet zozeer naar de grote kwesties op landniveau, op wereldniveau, maar spreekt vanuit het heel kleine.
Een mosterdzaadje wordt genoemd, het kleine begin, dat behapbaar is voor iedereen. Gods Rijk breidt zich uit via concrete daden van liefde, van verdraagzaamheid, van goedheid.
Het is hierin dat we vaak te kort schieten: heb ik m’n broeder of zuster gezien, die direct naast me staat? Vragen we aan het begin van deze Viering om Gods barmhartigheid in het zingen van de Kyriezang.

Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de profeet Ezechiël 17,22-24
img009
Dit zegt de HEER God:
“Dan zal Ik zelf van de top van de hoge ceder
een twijgje nemen en dat in de grond zetten;
van de bovenste van de jonge takken zal Ik
een twijgje plukken
en Ik zelf zal het planten op een hoge en verheven berg,
op het gebergte van Israëls hoogland zal Ik het planten.
Het zal takken dragen,
vrucht vormen en een prachtige ceder worden.
Daaronder zullen alle vogels van allerlei gevederte nestelen:
in de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen.
En alle bomen van het open veld zullen erkennen
dat Ik, de HEER, een sappige boom heb doen verdorren
en een dorre boom tot bloei gebracht heb;
Ik, de HEER, heb het gezegd en Ik zal het doen.”

Psalm na de Eerste Lezing  naar Psalm 92
Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou. ...

Tweede lezing: Uit de 2de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 5,6-10 

Broeders en zusters,
img010
Daarom houden wij altijd goede moed.
Wij zijn ons bewust dat wij,
zolang wij thuis zijn in het lichaam,
ver zijn van de Heer.
Wij leven in geloof, wij zien Hem niet.
Maar wij houden moed
en zouden liever uit het lichaam verhuizen
om onze intrek te nemen bij de Heer.
Daarom is onze enige eerzucht,
hetzij thuis, hetzij in de vreemde,
Hem te behagen.
Want allen moeten wij voor Christus’ rechterstoel verschijnen,
opdat ieder het loon ontvangt
voor wat hij in dit leven heeft gedaan,
goed of kwaad.

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
img012
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie.   Alleluia, alleluia, alleluia.
Voorzang: Het zaad is het Woord van God, de zaaier is Christus.
Wie Hem vindt heeft eeuwig leven.  Alleluia
img012
Evangelie: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 4, 26-34

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Het gaat met het Rijk Gods
als met een man die zijn land bezaait;
hij slaapt en staat op, ‘s nachts en overdag,
en onderwijl kiemt het zaad en schiet op,
maar hij weet niet hoe.
Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort,
eerst de groene halm, dan de aar,
dan het volgroeide graan in de aar.
Zodra de vrucht het toelaat slaat hij er de sikkel in,
want het is tijd voor de oogst.” En verder:
“Welke vergelijking kunnen wij vinden voor het Rijk Gods
en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen?
Het lijkt op een mosterdzaadje.
Wanneer dat gezaaid wordt in de grond,
is het wel het allerkleinste zaadje op aarde;
maar eenmaal gezaaid schiet het op
en het wordt groter dan alle tuingewassen,
en het krijgt grote takken,
zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.”
In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij hun zijn leer
op de wijze die zij konden verstaan.
Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen,
maar eenmaal met zijn leerlingen alleen
gaf Hij van alles uitleg. 

Acclamatie ná het Evangelie:
Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God,
te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.

Preek: Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

In het Evangelie, dat we zojuist beluisterd hebben, wordt dat geheimzinnige Rijk van God opgeroepen, waar alles liefde is, vrede, schoonheid, licht, leven; totale afwezigheid van kwaad, van onrecht, van zonde, van liefdeloosheid: God is het centrum van dit Rijk.
Als een druppel, - als een heel klein zaadje, - is dat geheimzinnige rijk binnengekomen in onze wereld bij de komst van de zaaier van het Woord, Jezus de Heer. Het heeft in Hem een menselijk begin gekregen en kreeg na zijn dood en verrijzenis een voortzetting in de pelgrimstocht van de kerk door de wereld, door de tijden heen!

Twee parabels hoorden we in deze Evangelielezing, beiden slechts bij de evangelist Marcus te vinden, beiden ook nauw verwant. ...

Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:
img015
Celebrant: Vragen we de Heer, dat Hij ons zijn Rijk doet kennen, dat we open staan voor het Woord, dat onder ons is uitgezaaid:

Lector: Bidden we voor de Kerk van God, voor paus, bisschoppen en predikers,
dat zij voortgaan om moedig het Woord van God uit te zaaien in hun verkondiging; dat het vruchtbare bodem mag vinden en wortel schiet in de harten van vele mensen.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Lector: Bidden we voor hen, die te lijden hebben naar ziel en, of lichaam: dat de
zwakheid van hun menselijke conditie hun hart mag openen en hen er toe mag brengen op Jezus Christus te vertrouwen, de hemelse Geneesheer. In het bijzonder bidden we voor Theo Katamba, die ernstig ziek, in het ziekenhuis is opgenomen. Eveneens vragen we, dat een zeer gewenste zwangerschap goed mag gaan.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Lector: De Heer heeft ons het kostbaar zaad van het geloof toevertrouwd;
vragen we Hem dat we het niet laten verstikken door de zorgen van alledag, maar geduldig vertrouwen op de kiemkracht van het zaad,
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Lector: Bidden we voor de pelgrims en toeristen onder ons, die deze stad van
geloof en cultuur bezoeken: dat de schoonheid en verscheidenheid van monumenten hen geestelijk mogen verrijken en hun gedachten tot God verheffen; dat zij in hun geloof gesterkt mogen worden
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Lector: Bidden we voor allen, die een missie vervullen voor het vaderland of
anderszins, waarvoor zij telkens weer moeten opbreken om elders opnieuw te beginnen; dat zij in hun dienstbaarheid en zorg voor de mens en zijn welzijn, op welke plek zij ook komen, de helpende hand van de Heer mogen ervaren.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Lector: Bidden we voor degenen, die onder ons verkeerden, maar door de dood
van ons gescheiden zijn, dat zij nieuw leven mogen vinden bij de Heer van leven en dood:
vragen we dit voor Ines, de zus van de koningin, peettante van prinses Arianne; bidden we om steun voor het gezin van koning en koningin.
Eveneens vragen we om nieuw leven bij God voor Thea de Wit-Gielen. E domandiamo la vita eterna per Emilio.
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN: Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Celebrant: Goede Vader, in Jezus zijt Gij op aarde gekomen om God-met-ons te zijn. Gij kent ons: onze diepste verlangens zijn u bekend. Verlaat ons niet, maar blijf ons steeds nabij, wanneer wij opstaan en slapen, ’s nachts en overdag.  Door Christus onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie
img016

Offerandezang:
Refrein: Al wat er nodig is om te bestaan, vraag dat in Jezus naam !

Eucharistisch gebed
img017
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img018
img019
img020
Lam Gods
Communie

Communiezang:  De aarde is vervuld van goedertierenheid,
van goddelijk geduld en goddelijk beleid. ...

Slotwoord: door Pater Tiemen namens de rector uitgesproken;
img021
Woordje ten afscheid voor prins Jaime, prinses Viktoria en hun gezin
Prins Jaime, Prinses Viktória, namens Monseigneur Hurkmans, de rector van onze Friezenkerk, die vandaag helaas niet aanwezig kan zijn en zelf nog in de gelegenheid hoopt te zullen komen om persoonlijk afscheid te nemen, mag ik u beiden heel veel dank zeggen voor jullie werk in Rome. Voor de wijze waarop jullie vorm hebben gegeven aan het tot uitdrukking brengen van de band die er is tussen Nederland en het Vaticaan. Jullie presentie, van harte, heel open en het inhoudelijk telkens weer in gesprek gaan op de terreinen die er toe doen, dit alles heeft die band werkelijk veel goed gedaan, versterkt en een breed draagvlak gegeven.

Het is ook voor de Friezenkerk een zegen dat jullie Nederland hier vertegenwoordigd hebben. Jullie betrokkenheid bij onze gemeenschap heeft ons bevestigd. Wij kunnen met nog meer overtuiging de Pelgrimskerk zijn van Nederlanders voor Nederlanders die in Rome wonen of die Rome bezoeken. In onze geschiedenis zal het bezoek van onze Koning Willem-Alexander en onze Koningin Máxima een hoogtepunt blijven.

Wij beloven jullie op ons niveau in jullie spoor verder te gaan. Wij hopen een hartelijke, gastvrije op inhoud gerichte gemeenschap te blijven hier in de Friezenkerk in Rome. Hierdoor hopen we bij te dragen aan een wederkerige verrijking van Nederlanders en van Romeinen. En, jullie zijn altijd welkom op deze door en door Nederlandse plaats in Rome.

Prins Jaime, Prinses Viktória, Zita en Gloria dat het jullie goed mag gaan!
img022Pater Tiemen overhandigt de brief van Mgr. Hurkmans aan de prins.

Wegzending en Pelgrimzegen  
img025
img024
Oorkondes zijn er voor het echtpaar Peter en Toos van Kampen – Link uit Noordwijk - Zuid-Holland, zij fietsten in 24 dagen van Nederland naar Rome.
Ingrid de Langen uit Schalkhaar - Overijssel deed dit in 35 dagen, zij kreeg gisteren al de oorkonde, maar vandaag de Pelgrimzegen.

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Loes van Velzen en Yvonne Winter 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img014
img026
img029
img027

img030

img031
img032
img033Al werd er dan geproost het afscheid was toch emotioneel.
img034
img035
Diaken Kees van Duin deed de prins en zijn gezin tot aan het hek uitgeleide.

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

 

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)