Juni 2018

24 juni - Geboorte van de H. Johannes de Doper

Teresa Murkens400   Vooraf: 10:00 uur
Historische uitleg over
" de Friezenkerk "
Door:  Teresa Murkens.
Klik hier voor meer informatie. . .
  Logo Friezenkerk

img001
img003img002bluebar
Viering - aanvang 10:30 uur

Hoofdcelebrant: Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk 
Concelebrant: E.H. Paul Smet uit Antwerpen, België
Diaken: E.H. Kees van Duin 
Acoliet: Antonio Schras 
Lectoren: Eerste lezing: Else-Marie van den Eerenbeemt Amsterdam - Noord-Holland
Tweede lezing: Anneke van Dam uit Alkmaar - Noord-Holland
Voorbeden: Kirsten Kristiansen 
Organist. E.P. Pierre-Paul Walraet O.S.C. 
Zangers: Zr. Elly van Dijk fdnsc., Jacob Winter en Corine Woltring 

Intrede:  
img004
Intredezang: Zingt een nieuw lied voor God onze Heer, ...
img006
Welkom en Inleiding  Klik op de balk voor de tekst. ...

img005
Kyrie
Gloria

Gebed – Dienst van het Woord

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja 49, 1-6
img007
Luistert naar mij, eilanden,
spitst de oren, volkeren van ver.
De Heer heeft mij vanaf de moederschoot geroepen,
vanaf de schoot van mijn moeder heeft Hij mijn naam genoemd.
Hij heeft mijn mond tot een snedig zwaard gemaakt,
met de schaduw van zijn hand heeft Hij mij bedekt.
Hij maakte van mij een geslepen pijl
en in zijn koker heeft Hij mij geborgen.
Hij sprak tot mij:
“Mijn dienaar zijt gij,
Israël in wie Ik Mij zal verheerlijken.”
En ik heb gezegd:
“Vergeefs heb ik mij afgetobd,
mijn kracht loopt uit op leegheid en wind,
maar mijn recht is bij de Heer,
en mijn beloning bij mijn God.”
Bijbel 20 1Nu echter sprak de Heer
die mij vormde tot zijn knecht vanaf de moederschoot,
om Jakob terug te brengen tot Hem
en opdat Israël voor Hem zou worden verzameld.
- Ik ben verheerlijkt in de ogen van de Heer,
en mijn God is mijn sterkte. -
Hij sprak:
“Het is te gering dat gij mijn dienaar zijt,
om Jakobs stammen op te richten
en de gespaarden van Israël terug te brengen.
Ik stel u aan tot licht van de heidenvolkeren
om mijn heil te zijn tot aan het uiteinde der aarde.”

Tussenpsalm: 72 II

Refrein: Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in Zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. ...

Tweede lezing:  Uit de handelingen van de apostelen 13, 22-26
img008
In die dagen zei Paulus:
“Nadat God Saul verworpen had
verhief Hij David tot koning van het volk Israël.
Van deze gaf Hij het getuigenis:
Ik heb David gevonden, de zoon van Isaï,
een man naar mijn hart
die mijn wil in alles zal volbrengen.
Uit diens nakomelingschap heeft God
volgens belofte
voor Israël een Verlosser doen voortkomen,
Jezus;
nadat reeds Johannes vóór zijn optreden
een doopsel van bekering had gepredikt
aan heel het volk van Israël.
Toen Johannes aan het einde van zijn loopbaan was zei hij:
Wat ge meent dat ik ben
ben ik niet;
maar na mij komt iemand
wiens schoeisel ik niet waard ben los te maken.
Mannen broeders,
zonen uit Abrahams geslacht en godvrezende onder u:
tot ons is dit woord van verlossing gezonden.”

De diaken vraagt de zegen: Heer, zegen mij.
De priester zegt:
De Heer zij in uw hart en op uw lippen. 
img009
Verkondig zijn Evangelie in eerbied en naar waarheid.
In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.

Inleiding op het Evangelie. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Voorzang: Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd.
Ik dank U voor het wonder van mijn leven.

Evangelie: Uit het heilig evangelie van on Heer Jezus Christus volgens Lucas 1, 57-66.80
img010
In die tijd brak voor Elisabeth het ogenblik aan
dat zij moeder werd;
zij schonk het leven aan een zoon.
Toen de buren en de familie hoorden
hoe groot de barmhartigheid was
die de Heer aan haar had betoond,
deelden zij in haar vreugde.
Op de achtste dag kwam men het kind besnijden
en ze wilden het naar zijn vader Zacharias noemen.
Maar zijn moeder zei daarop:
geboorte Johannes de Doper “ Neen, het moet Johannes heten.”
Zij antwoordden haar:
“Maar er is in uw familie niemand die zo heet.”
Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader
hoe hij het wilde noemen.
Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef erop:
“Johannes zal hij heten.”
Ze stonden allen verbaasd.
Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend
zijn tong losgemaakt
en verkondigde hij Gods lof.
Ontzag vervulde alle omwonenden
en in heel het bergland van Judea
werd al het gebeurde rondverteld.
Ieder die het hoorde dacht erover na en vroeg zich af:
“Wat zal er worden van dit kind?”
Want de hand des Heren was met hem.
Het kind groeide op en de Geest beheerste hem meer en meer.
Hij verbleef in de woestijn
tot de dag, waarop hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde.

Acclamatie ná het Evangelie:
Uw woord is waarheid, Heer,
Uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil.
Wie zal ons leiden.

Preek: Klik hier voor de volledige tekst van de preek.....

img012
img012
Geloofsbelijdenis:

Voorbeden:

Celebrant: God roept ons op tot een leven van dienstbaarheid en zelf vergeten liefde. Laat ons bidden:
img013
Lector -voor onze missionarissen, dat zij bij tegenslag of moeilijkheden hun vertrouwen in de Heer bewaren:
Allen: Heer, ontferm U over ons.

Lector -voor zieken die verlamd zijn in hun verdriet en ellende, dat zij kracht vinden hun lijden te aanvaarden in eenheid met het offer van de Heer:
Allen: Heer, ontferm U over ons.

Lector -voor ons allen, hier in de Friezenkerk bijeen, dat de geloofsgetuigenissen in Rome ons mogen raken en dat wij de kracht en de creativiteit vinden om op onze beurt oprechte getuigen te zijn van Christus in onze leefomgeving:
Allen: Heer, ontferm U over ons.

Lector -voor allen die in nood zijn, in hun gezin, op hun werk, door eenzaamheid, door schulden, door een knagend geweten, dat er uitkomst mag komen.
Voor onze overledenen, in het bijzonder voor Thea de Wit-Gielen, waarvoor wij deze H. Mis opdragen, dat zij mogen leven en in de Heer met ons verbonden mogen zijn:
Allen: Heer, ontferm U over ons.

Celebrant: Heer, onze God, Gij draagt ons in uw hand en schenkt aan ieder wat Hij nodig heeft.
Wij bidden U: laat ons vragen niet te vergeefs zijn.
En dat wij elkaar gelukkig maken, dit vragen wij op voorspraak van Maria,
in de kracht van Jezus uw Zoon en onze Heer. Amen.

Dienst van de Eucharistie

Offerandezang: Kwam van Gods wege een man in ons bestaan, ...

Eucharistisch gebed
img015
Heilig, heilig, heilig
Consecratie
Acclamatie ná de consecratie:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Vredewens
img017
Lam Gods
Communie

Communiezang: 
Refrein: Gij zelf zijt, Heer, het levend brood gebroken voor ons heil.
De band die ons tezamen houdt, Gij die verrezen zijt.

Slotgebed en Pelgrimzegen voor de Pelgrims die hun Oorkonde ontvangen.

img019
img020
En natuurlijk de felicitatie en foto.
Nel van Leeuwen en Aad Hazenbroek uit het Westland - Zuid-Holland. Zij fietsten in 8 weken naar Rome.
En Jacqueline en Joop Kleyvelt uit ten Boer - Groningen. Zij kwamen in 6 weken op de fiets naar Rome.
img021
Wegzending en Zegen

Gebeds couplet van het Wilhelmus: "Mijn schild ende betrouwen"
img022

Mijn schild ende betrouwen                     
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,                   
verlaat mij nimmermeer.        
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

bluebar
Na de viering

Vandaag  
Bij de koffie:  Yvonne Winter 
In 't winkeltje:  Antonio Schras 

img018

img024
Antonio 2016
img025
img026
img027

img029

img031
img032

Foto's:  Teresa Murkens


Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)